UBND tỉnh sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Ngày 26/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Báo cáo của UBND tỉnh nêu rõ: 10 năm qua công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của tỉnh đã được triển khai tích cực, đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng được tăng cường, các lực lượng được xây dựng vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

Việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Trong giai đoạn 2009-2019 đã tổ chức tốt chương trình giáo dục QPAN cho hơn 11 nghìn học viên tại Trường Chính trị tỉnh và gần 2 nghìn học viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo và tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 18 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, 10 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thành phố; 385 lượt xã, phường, thị trấn tham gia diễn tập chiến đấu trị an...

Các ngành và địa phương coi trọng kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của đất nước cho nhiệm vụ quốc phòng. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng định, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: những năm qua tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân một cách đồng bộ, mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức, ý thức cho các cấp các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các cơ quan chức năng của tỉnh cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm gắn với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, nhất là việc xây dựng, phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu kinh tế trọng điểm theo quy hoạch gắn với củng cố thế trận quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ.

Cơ quan quân sự, công an chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Đào Duy- Trường Giang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện