UBND tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo một số tờ trình, đề án, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Sáng 18/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo một số tờ trình, đề án, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố.

UBND tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo một số tờ trình, đề án, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình, Nghị quyết quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, các đại biểu dự hội nghị cơ bản đồng tình và cho rằng việc ban hành mức giá mới thay thế mức giá hiện nay để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bệnh được sử dụng những dịch vụ khám, chữa bệnh có chất lượng tốt hơn, giảm tỷ lệ người bệnh phải chuyển lên tuyến Trung ương...

Về dự thảo tờ trình, nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 36 ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 27 ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình và điều 2 Nghị quyết số 27 ngày 25/12/2011 của HĐND tỉnh, các đại biểu cơ bản thống nhất và khẳng định sự cần thiết của việc bãi bỏ này nhằm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Cho ý kiến đối với Dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định nội dung, mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình, các đại biểu khẳng định việc xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là cần thiết và đúng thẩm quyền, qua đó cụ thể hóa, thống nhất nội dung, định mức chi, làm cơ sở cho việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ. Ngoài ra có một số ý kiến đề cập, trao đổi, thảo luận về mức chi đào tạo cán bộ công chức trong nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của các đại biểu, UBND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo tờ trình, nghị quyết nêu trên; giao Văn phòng UBND tỉnh trình bày lại một số nội dung trong dự thảo tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết 36 ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 27 ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình và điều 2 Nghị quyết số 27 ngày 25/12/2011 của HĐND tỉnh, đảm bảo rõ ràng hơn nữa.

Đào Duy- Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện