Trả lời bạn đọc

Hỏi: Mức hưởng BHYT khi khám, chữa bệnh vượt tuyến được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (sửa đổi Điều 22 tại Điểm c Khoản 5) quy định: Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh theo quy định được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

Khoản 15 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: Trường hợp có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định theo tỷ lệ sau (trừ trường hợp là người có thẻ BHYT dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sống tại vùng KT-XH khó khăn; người có thẻ BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo):

Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước; tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám, chữa bệnh từ ngày 1/1/2016.

P.B.Đ