Trả lời bạn đọc

Hỏi: Doanh nghiệp sử dụng lao động là người đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH bắt buộc cho những người này không? Những lao động trên 60 tuổi, lao động trẻ thuộc diện tham gia bắt buộc khác nhưng đã đóng BHXH tự nguyện thì doanh nghiệp phải xử lý thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH thì người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, trường hợp người lao động đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hàng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về trường hợp người lao động trên 60 tuổi, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH và được quy định chi tiết tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc.

P.B.Đ