Trả lời bạn đọc

Hỏi: Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT. Xin hỏi, những trường hợp nào tham gia BHYT theo quy định này. Việc đóng BHYT đối với thân nhân Công an nhân dân (CAND), học sinh, sinh viên các trường Công an được thực hiện thế nào?

Trả lời: Ngày 11/11/2019, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND (có hiệu lực ể từ ngày 25/12/2019).

Về đối tượng tham gia BHYT, Điều 3 Thông tư này quy định cụ thể các nhóm sau:

Đối tượng do người lao động (NLĐ) và Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT (sau đây gọi chung là NLĐ), gồm: NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; Công nhân công an; Công dân tạm tuyển.

Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT, gồm: Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông. Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường CAND được cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm: học sinh trường Văn hóa CAND; sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường CAND.

Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT là thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong CAND gồm những đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Đối tượng không tham gia BHYT theo Thông tư này, gồm: Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này thuộc đối tượng đang tham gia BHYT quy định tại Điều 3, khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an thuộc đối tượng đang tham gia BHYT theo quy định tại các điều 2, 3 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP mà đã được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) hoặc thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Thân nhân của công nhân công an thuộc đối tượng đang tham gia BHYT theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Về mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT, khoản 2 Điều 4 Thông tư này quy định: mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó: Kinh phí đóng BHYT cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Kinh phí đóng BHYT đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng BHYT, phần còn lại do cá nhân tự đóng. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

P.B.Đ

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện