Tổng kết việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2015-2020

Chiều 6/11, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị tỉnh họp tổng kết việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

Tổng kết việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chỉ đạo của tỉnh và Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Đến thời điểm này các nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, kể cả những nhiệm vụ theo lộ trình và những nhiệm vụ thường xuyên (trong đó, Công tác tư tưởng có 5 nhiệm vụ; Công tác tổ chức xây dựng đảng có 15 nhiệm vụ; Công tác kiểm tra, giám sát 4 nhiệm vụ; công tác dân vận 11 nhiệm vụ; Công tác nội chính 4 nhiệm vụ; Công tác xây dựng bộ máy chính quyền 16 nhiệm vụ; Công tác MTTQ và các đoàn thể 3 nhiệm vụ).

Trong nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo của tỉnh và các cơ quan tham mưu về công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đã tham mưu nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực như: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai của tuần đầu tháng; phát hành cuốn sách "128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh" để làm tư liệu phục vụ nội dung sinh hoạt.

Ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể thành "10 xây", "10 chống". Chỉ đạo thực hiện nền nếp việc phân công cấp ủy viên từ tỉnh đến cơ sở định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư…

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiếp tục được chỉ đạo thực hiện nền nếp, chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác tổ chức, cán bộ được chỉ đạo thực hiện bảo đảm kịp thời, khách quan, đúng quy trình, quy định. Đồng thời đã tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; chỉ đạo có hiệu quả các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng đã tích cực tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh. Thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

Hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp trong thực hiện các quy định của pháp luật tiếp tục được nâng lên; trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước được tăng cường. Chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tác phong, lề lối làm việc của UBND các cấp, trong đó tập trung vào đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND các cấp theo quy định của pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả...

Các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, đồng thời bổ sung và làm rõ thêm những đánh giá kết quả và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất các ý kiến và khẳng định: việc tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh rất quan trọng, làm cơ sở để xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo, đề nghị Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh, trực tiếp là Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng kế hoạch.

Đào Duy- Đức Lam