Tổng kết 5 năm công tác quốc phòng và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Ngày 14-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Tổng kết 5 năm công tác quốc phòng và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Thanh niên Nho Quan lên đường nhập ngũ đợt 2-2009.

Các đồng chí: Phan Tiến Dũng, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trịnh Duy Hùynh, Phó Tư lệnh Quân khu III tới dự.

5 năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quán triệt và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định 119 của Chính phủ và Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong 5 năm, tỉnh đã tổ chức trên 290 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, trong đó có 7 lớp dành cho các chức sắc, chức việc của các tôn giáo, 2 lớp đào tạo sĩ quan dự bị cho 180 cán bộ, công chức đang công tác tại cấp xã, cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh. Trên 8.000 lượt giáo viên, 242.390 lượt học sinh, sinh viên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, đạt 99,8%.

Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng khu vực phòng thủ để thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh. Chú trọng công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, trên cơ sở củng cố lòng dân, xây dựng thế trận an ninh vững chắc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới".

Công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương được thực hiện tốt. Hàng năm, tỉnh Ninh Bìnhđều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; sắp xếp, biên chế đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên, đảm bảo đúng chuyên nghiệp quân sự. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng "vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng cao", chiếm 1,45% dân số. Các đơn vị đều tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo về quân số và thời gian huấn luyện hàng năm. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã; diễn tập chiến đấu trị an các xã, phường, thị trấn sát với tình hình thực tế của địa phương, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra...

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Trịnh Duy Hùynh, Phó Tư lệnh Quân khu III; Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, quân đội, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị định 119 của Chính phủ, Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ... cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh; tuân thủ nguyên tắc "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu" nhằm tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chăm lo phát triển lực lượng vũ trang địa phương, đặc biệt là lực lượng dự bị động viên, đảm bảo nâng cao chất lượng và sức chiến đấu trong mọi tình huống; phát triển kinh tế phải gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội...

Tại hội nghị, đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện giai đoạn 2004-2009.

Thu Trà