Tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Tư tưởng đó của Người vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại chi bộ Báo Ninh Bình. Ảnh: Minh Quang

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được ban hành như: Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "những điều đảng viên không được làm"; Quy định số 101 của Ban Bí thư (khóa XI) về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Quy định số 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 765 về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều xác định chủ đề công tác để chỉ đạo thực hiện, trong đó nội dung chính xuyên suốt đó là đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức tận tâm, tận lực, sáng tạo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát chủ đề công tác hàng năm, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách để triển khai và tổ chức thực hiện. Phương châm "nêu gương" được thực hiện nghiêm túc.

Chất lượng thực thi công vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 90%. Nhiều cán bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm "Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ"; từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm.

Cũng từ đó mà các vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm như: Công tác vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới... được triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, song thực tiễn vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương. Biểu hiện rõ nét nhất, đó là tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành không nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nói không đi đôi với làm. Tính tiền phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn tình trạng né tránh ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm; tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc còn chưa sâu sát, thiếu cụ thể, chưa quyết liệt, chưa đi đến cùng công việc; ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa tốt, dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

Trước tình hình trên, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện thực chất hơn, phải trở thành việc làm thường xuyên, là nét văn hóa của cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nguyên tắc "trên trước, dưới sau", chức vụ càng cao càng phải gương mẫu về mọi mặt, nêu gương trong công việc lẫn đời tư, tại nơi công tác cũng như địa bàn cư trú.

Vì vậy, sự tận tâm, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên sẽ có sức lan tỏa sâu rộng, có khả năng hiệu triệu quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Mai Lan