Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã dấy lên phong trào thi đua với nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả. Trong dịp này, các cấp ủy đảng cũng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 3 năm triển khai thực hiện đã khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội Phụ nữ xã Ninh Nhất dạy nghề làm bánh cho hội viên để phục vụ du lịch trên địa bàn. Ảnh: CTV

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện, nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 

Để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương và ban hành Kế hoạch về tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, đến nay qua hơn hai năm triển khai thực hiện, việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã đi vào nền nếp, thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa nơi công sở, có sức lan tỏa lớn, tạo không khí mới, sinh động trong việc học tập và làm theo gương Bác. 

Trong 3 năm 2017, 2018, 2019, nội dung "Nêu gương" được lựa chọn là chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và thực thi công vụ, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Thực hiện nghiêm Quyết định 1248-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định lãnh đạo các cấp thực hiện hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở; phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí...Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong toàn tỉnh đều coi trọng xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05. 

Trong triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý, ngày càng có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Những kết quả tích cực đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống một cách thực chất hơn nữa, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung chuyên đề năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu"; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược lâu dài; đồng thời kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân. Có những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Châu