Tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn dân

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân; góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật. Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 5 năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hằng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ PBGDPL với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng cơ sở, từng nhóm đối tượng. 

Trong đó trọng tâm là thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức các hội nghị, các cuộc giao ban, sinh hoạt đơn vị, thông qua nghiên cứu tủ sách pháp luật, in ấn sách pháp luật và các văn bản luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, đối thoại chính sách, pháp luật, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các thông tin pháp luật, chủ trương, chính sách, pháp luật... 

Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 34.000 hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép phổ biến pháp luật cho hàng nghìn lượt người là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua các buổi tuyên truyền, đối thoại đã kịp thời xem xét, giải quyết những đề nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; trả lời, giải thích cung cấp thông tin pháp luật về các lĩnh vực, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

Bên cạnh đó, với vai trò chủ lực trong công tác tuyên truyền pháp luật, hàng năm Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát các văn bản Luật, tiến hành trang bị 188.684 tài liệu, trong đó gồm 20.084 cuốn sách pháp luật, 18.600 cuốn bản tin tư pháp, băng đĩa VCD pháp luật, 12 tập Đề cương giới thiệu về các văn bản Luật với 2.400 cuốn, 150.000 tờ gấp pháp luật về Hiến pháp, bầu cử, Luật Trợ giúp pháp lý... để cấp phát cho thành viên Hội đồng phối hợp các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tủ sách pháp luật nhằm cung cấp kịp thời những văn bản pháp luật mới phục vụ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, xây dựng các tủ sách pháp luật tại tất cả các xã, phường, thị trấn, đặt ở những nơi thuận lợi, dễ xem. Đến nay 145/145 xã, phường, thị trấn có tủ sách pháp luật; 100% trường học có tủ sách pháp luật, hàng năm phục vụ khoảng 10.000 lượt người nghiên cứu. 

Đặc biệt, là thành viên tích cực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh đã tham mưu xây dựng tủ sách pháp luật tại sân bến đò khu du lịch Tam Cốc với gần 500 đầu sách về văn hóa du lịch và văn bản pháp luật về du lịch, bảo vệ môi trường..., mỗi ngày thu hút khoảng 20 lượt người tham gia mượn và đọc sách. Có thể nói, đây là một kênh tuyên truyền mang lại hiệu quả khá tốt, có thể đưa kiến thức pháp luật về tới tận cơ sở, tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, việc phổ biến giáo dục pháp luật còn được thực hiện thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ hòa giải cơ sở đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 5.845 vụ việc, qua công tác hòa giải cũng như tuyên truyền kiến thức về pháp luật, các tổ đã hòa giải thành công đạt 82%. 

Bên cạnh đó, không ngừng xây dựng, phát triển về số lượng và đổi mới chất lượng hoạt động của mô hình câu lạc bộ pháp luật. Toàn tỉnh hiện có 540 câu lạc bộ pháp luật/145 xã, phường, thị trấn; thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật đã góp phần động viên hội viên tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. 

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, Hội đồng phối hợp tỉnh đã phối hợp PBGDPL với các cấp, các ngành tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, nổi bật như cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng", "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013"... 

Điểm đáng chú ý trong công tác PBGDPL thời gian qua là Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức trên 5.000 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tọa đàm, giao lưu đối thoại, nói chuyện chuyên đề cho 245.623 lượt người lao động trong các loại hình doanh nghiệp tham dự; phát hành 33.000 tờ rơi, áp phích, 584 tin về phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cho người lao động. 

Ngành công an cũng đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp vận động chức sắc, chức việc tôn giáo hưởng ứng tham gia các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật cho 1.650 giáo dân, tín đồ phật tử, người theo đạo chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật, góp phần tích cực tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai tôn giáo, nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa đạo lạ như "Pháp luân công", "Hội thánh đức chúa trời" để người dân không bị lôi kéo, kích động làm ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Tiếp tục duy trì 9 mô hình hòa nhập cộng đồng, thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương.

Sau 5 năm, việc thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tuyên truyền. Đồng thời, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Trên cơ sở đó, phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi người dân đều trở thành các thành viên tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Kiều Ân