Tích cực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới (8/6)

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới do Bộ Tài nguyên- Môi trường tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2020. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay có chủ đề là: "Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam" với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TWcủa Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tích cực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới (8/6)

Thu gom rác thải là một việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường. Ảnh: PV

Ngày Đại dương Thế giới (ngày 8/6 hằng năm) do Liên Hợp Quốc phát động thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay có chủ đề là: "Đổi mới vì một đại dương bền vững" sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như: công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới... 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 được gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5 tháng 6) do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động và được nước ta hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) lựa chọn là: "Hành động vì thiên nhiên". Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Đối với tỉnh Ninh Bình, ngày 15/5/2020, UBND tỉnh đã có văn bản số 198/UBND-VP3 giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới. Sở Tài nguyên- Môi trường đã xây dựng kế hoạch trong đó xác định tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 phải thu hút được sự quan tâm và tham gia của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng. 

Thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng và tuyên truyền diễn ra trong suốt tháng 6/2020 với không gian trên phạm vi toàn tỉnh. Các hoạt động cụ thể, nổi bật là: tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các nội dung của Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình hành động số 27-CTr-TU của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tích cực tham gia các chương trình, hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, đồng thời với các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đề Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, kết hợp với tuyên truyền trực quan như: treo băng rôn, áp phích, phát tờ rơi để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 ở những nơi công cộng, trung tâm, đường phố chính và trụ sở cơ quan làm việc và nhất là khu vực cộng đồng dân cư vùng ven biển huyện Kim Sơn.

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng, phối hợp với UBND huyện Kim Sơn tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực ven biển, hưởng ứng chiến dịch: Hãy làm sạch biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải và không thải rác thải nhựa ra môi trường… 

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới đòi hỏi sự tham gia rộng rãi, tích cực của cả hệ thống chính trị và từng người dân Ninh Bình nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về biển đảo cho mọi người, đồng thời xác định quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Đông