Thực hiện tốt Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là một nội dung trong chính sách đối với người có công với cách mạng của Đảng, Nhà nước.

Đây là chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, không chỉ ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của lực lượng dân công hỏa tuyến, mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đáp ứng nguyện vọng của lực lượng dân công hỏa tuyến trong các thời kỳ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng "thế trận lòng dân" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, ngoài các lực lượng được tổ chức chính quy, trực tiếp chiến đấu, Ninh Bình còn huy động hàng nghìn dân công hỏa tuyến tham gia phục vụ chiến đấu, như: vận chuyển đạn, vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm, thương binh, bệnh binh; tham gia mở đường, bảo đảm giao thông, liên lạc; xây dựng hầm hào, công sự, trận địa...

Những cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng dân công hỏa tuyến đã góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Ngày 14-10-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về "Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế".

Theo đó, dân công hỏa tuyến có đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp mai táng phí khi từ trần và được cấp Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, ngay sau khi có Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Thông tri về triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49 tỉnh; Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác chính sách, Hội đồng chính sách cơ sở, thành lập Tổ tư vấn ở cấp huyện, cấp xã và tập huấn cho các thành phần tham gia thực hiện chính sách theo quy định. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chính sách được chú trọng thực hiện trước một bước, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là giúp đối tượng trong diện thụ hưởng và nhân dân nắm vững, hiểu rõ về chính sách này.

Bộ CHQS tỉnh, các địa phương và các cơ quan, đơn vị đã tập trung hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ và tiến hành xét duyệt ở các cấp. Quá trình thực hiện Quyết định số 49 ở các cấp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của địa phương, các cơ quan quân sự đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là các ngành liên quan như: Hội Cựu chiến binh, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội…, do vậy có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ ở các cấp bảo đảm đúng quy trình, quy định và thực hiện tốt phương châm: "Quyết định tập thể, công khai cộng đồng". Sau khi xét duyệt hồ sơ của đối tượng ở cấp xã sẽ tiến hành niêm yết công khai 15 ngày, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Đến nay đã chi trả trợ cấp 6 đợt cho 17.356 đối tượng với tổng số tiền là 36.784.500.000 đồng. Trong đó tham gia kháng chiến chống Pháp 14.200 đối tượng; chống Mỹ 3.070 đối tượng; Bảo vệ Tổ quốc 86 đối tượng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.511 người, với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, giải quyết chế độ mai táng phí cho 237 đối tượng, với số tiền trên 3,1 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, đẩy nhanh tiến độ tổ chức xét duyệt số hồ sơ còn tồn đọng ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng, không để nhầm hoặc sót, lọt đối tượng, phấn đấu hoàn thành tốt việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hồng Nam