Thực hiện tốt Ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong những năm qua, công tác hưởng ứng triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động lựa chọn, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng trở nên thiết thực, gần gũi với đời sống xã hội và là việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam đang dần thấm sâu trong đời sống xã hội, đã và đang trở thành sự kiện chính trị - pháp lý, nét văn hóa mới trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thành công các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Trung ương và địa phương phát động; nghiên cứu xây dựng mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, dễ dàng đưa quy định của pháp luật vào cuộc sống; từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được tổ chức thường xuyên mà chỉ tập trung triển khai vào tháng cao điểm, tuần lễ Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm.

Các hình thức hưởng ứng ngày pháp luật tuy đa dạng song chủ yếu là lồng ghép với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương; ít tổ chức được hoat động chuyên đề về Ngày Pháp luật Việt Nam. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả cũng như việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên…

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam chưa sâu sắc; dẫn đến việc chỉ đạo tổ chức triển khai ở cơ quan, đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức. Kinh phí hưởng ứng tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam chủ yếu là sử dụng một phần kinh phí của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, do đó chất lượng, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam còn có mặt hạn chế. Công tác xã hội hóa hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai nhưng hiệu quả chưa rõ nét…

Để thực hiện tốt hơn Ngày Pháp luật Việt Nam, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về vai trò, vị trí của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy vai trò đầu mối của cơ quan Tư pháp-Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong việc điều phối hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam; nâng cao chất lượng và hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Nhân rộng các hình thức, cách làm hay, có hiệu quả trong thực tiễn ở các địa phương, đơn vị, địa phương; xây dựng và duy trì hình thức "Ngày pháp luật" tổ chức định kỳ vào ngày mùng 9 hàng tháng. Chú trọng động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam để Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự là ngày tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân.

Trần Mạnh Dũng