Thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Do vậy, công tác đảng viên thực hiện ngày càng đồng bộ, nền nếp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là về ý thức, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tạo được niềm tin của nhân dân với các cấp ủy đảng. Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ tỉnh không ngừng phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng.

Thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên

Tổ nhân dân tự quản tại phường Ninh Khánh phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ảnh: PV

Ngay từ đầu năm, các chi bộ xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tiêu chí phân công đảng viên sát thực tế, cơ bản đảng viên đều được phân công nhiệm vụ; chi ủy chi bộ căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đảng viên để phân công. Trong ban chi ủy phân công các đồng chí là chi ủy viên hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên thực hiện nhiệm vụ. 

Do vậy, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên vào dịp cuối năm của chi bộ rõ ràng hơn, đánh giá đúng thực tế, tạo sự đồng thuận cao; đồng thời, có sự kiểm tra, đánh giá, nhận xét việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Các chi bộ ở nông thôn triển khai việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ; đảng viên khi được phân công phụ trách đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong hộ, nhóm hộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Một số chi bộ ở nông thôn, do số lượng đảng viên ít, cho nên có đảng viên đã ngoài 70 tuổi vẫn được phân công nhiệm vụ phụ trách hộ theo đúng quy chế hoạt động của chi bộ. Qua đó, việc phân công nhiệm vụ đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú đã tạo hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền cho các hộ dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đã được quan tâm, giúp đảng viên trẻ trưởng thành trong thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm, tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Tuy nhiên trong thực tiễn triển khai, một số chi ủy chi bộ chưa chú trọng đến việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên; việc xây dựng kế hoạch, tiêu chí phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa sát thực tế, chưa căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đảng viên để phân công nhiệm vụ. Một số chi ủy chi bộ triển khai việc phân công chi ủy viên hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Do vậy, kết quả phân loại đảng viên vào dịp cuối năm của chi bộ có nơi chưa rõ ràng, đánh giá còn chung chung, chưa sát thực tế.

Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều nhưng trước hết là do một số chi ủy chi bộ chưa nắm vững quy định, hướng dẫn của Trung ương về việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên; sự lúng túng trong việc phân công nhiệm vụ đảng viên hoặc có phân công nhưng định kỳ chưa kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Một số chi bộ không thể hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong quy chế làm việc mà chỉ thông qua nội dung cuộc họp chi bộ; có chi bộ chưa kịp thời điều chỉnh việc phân công công tác cho đảng viên khi đảng viên đã thay đổi vị trí công tác hoặc đã chuyển công tác, dẫn đến phân công chưa hiệu quả. ở một số chi bộ phần lớn các đảng viên là cán bộ hưu trí, cao tuổi cho nên sức khỏe hạn chế, ảnh hưởng việc phân công tham gia các chương trình, hoạt động tại địa phương…

Thời gian tới, để công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa trong thực tiễn, chi ủy chi bộ phải nắm chắc quy định, hướng dẫn của Trung ương về việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên; khi tiến hành phân công nhiệm vụ cho đảng viên, chi ủy chủ động tổ chức tìm hiểu, nắm chắc tâm tư, hoàn cảnh của từng đảng viên để phân công nhiệm vụ cho phù hợp.

Chi bộ khi phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải bám sát vào quy chế làm việc; kịp thời điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên khi có đảng viên chuyển công tác hoặc đi làm ăn xa nơi cư trú. Cấp ủy cơ sở định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những nơi làm chưa tốt, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, đề ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp với từng thời điểm, từng chi bộ…

Nguyễn Khánh