Thu hoạch gần 13.000 ha lúa xuân

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã và đang bước vào thời kỳ thu hoạch lúa đông xuân.

Thu hoạch gần 13.000 ha lúa xuân

Đến ngày 27-5, toàn tỉnh đã thu hoạch được 12.972 ha/41.439 ha lúa đông xuân, trong đó: Nho Quan 5.700 ha, Gia Viễn 4.200 ha, Hoa Lư 900 ha, Yên Mô 1.500 ha, Kim Sơn 150 ha, thành phố Ninh Bình 20 ha, thị xã Tam Điệp 500 ha.

 

Để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2009, các địa phương cũng đã gieo 88,5 ha mạ (Nho Quan 72 ha mạ dược xúc, Gia Viễn 16,5 ha mạ dược).

 

Trường Sinh