Thành ủy Ninh Bình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI

Sáng 4/7, Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT.

Thành ủy Ninh Bình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên tinh thần quán triệt các nội dung của Nghị quyết, Thành ủy Ninh Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo và thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghị quyết được thực hiện hàng năm thông qua các đợt thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành định kỳ, đột xuất...

Kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 mà thành phố đạt được đó là: Quy mô trường lớp được duy trì, củng cố và không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Trong 5 năm đã có 10 trường học được đầu tư xây dựng, sửa chữa; đến tháng 6/2018 có 42 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 21/32 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Thành phố duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ người mù chữ là 0%. Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới; kỷ cương, nền nếp được duy trì; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đảm bảo về số lượng và có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng. Trong 5 năm gần đây, đã bổ nhiệm 30 cán bộ quản lý; điều động và bổ nhiệm 65 cán bộ quản lý; bổ nhiệm lại 59 cán bộ quản lý... Việc đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện tốt ở tất cả các cấp học. Chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố vững chắc cả về chất lượng đại trà và mũi nhọn.

Đặc biệt những năm qua, thành phố Ninh Bình luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong 5 năm học gần đây, có 2.136 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh; 197 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được hưởng ứng tích cực và triển khai hiệu quả, sáng tạo, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cũng tại hội nghị này, Thành ủy Ninh Bình đã tiến hành quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về "tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"; Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhận diện nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đống Đảng.

Xuân Trường- Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện