Thành ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng 17/11, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.

Thành ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các tuyên truyền viên cấp tỉnh và thành phố quán triệt, triển khai các văn bản gồm: Quán triệt triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; 

Triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 99HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng internet, mạng xã hội. 

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng. 

Quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc trong thực thi công vụ. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, chỉ đạo của UBND thành phố trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Ninh Bình đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản của Trung ương được quán triệt tại hội nghị để lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện.

Khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp của địa phương, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, sớm đưa các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Tin ảnh: Trần Dũng