Thành phố Ninh Bình triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

Ngày 10/3, thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; triển khai chương trình công tác năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh,Tthành ủy, HĐND, UBND thành phố, các xã, phường và các tập thể cá nhân được khen thưởng.

Thành phố Ninh Bình triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì và phát triển với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể có sự đồng bộ và chặt chẽ.

Lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được quan tâm và từng bước củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Trong năm, thành phố đã nhân rộng mô hình "Camera an ninh" từ 5 tổ dân phố lên 17 tổ dân phố. Củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của 18 mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư.

Tình hình ANTT có chuyển biến tích cực, nâng tỷ lệ phố, thôn không có tội phạm lên 80,4%; tỷ lệ phố, thôn không có người phát sinh nghiện ma túy đạt 97,3%; không có điểm đen về TNGT, TNGT giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; từ đó góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Với những kết quả đạt được, năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh , UBND thành phố khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 đó là: Tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT phục vụ tốt Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, gắn với thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh".

Duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao hiệu quả, công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và các tổ chức thành viên trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Tin, ảnh: Trần Dũng