Thành phố Ninh Bình: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thời gian qua, TP Ninh Bình triển khai thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo hướng đa dạng về hình thức, thiết thực về nội dung.

Thành phố Ninh Bình: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động:

Cuộc vận động đã có sức lan tỏa lớn, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa

Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác, thời gian qua cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân thành phố Ninh Bình đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cũng với tình cảm đó, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều hình thức sáng tạo trong triển khai Cuộc vận động, đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào thực chất. Đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã tích cực tham dự học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã gắn việc học tập với chiếu phim tài liệu về Bác Hồ, tổ chức đi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm quê Bác, các di tích lịch sử, đọc những mẩu chuyện về Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn... Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Đặc biệt, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thành phố triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả cao, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, toàn dân. Sau hội thi cấp thành phố, một số ngành, đoàn thể đã tổ chức hội thi ở đơn vị mình. Qua đó đã thể hiện, khẳng định tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đối với Bác Hồ kính yêu.

Nét nổi bật qua hơn 2 năm thực hiện Cuộc vận động, đó là bên cạnh triển khai tốt việc học tập, việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách đúng và trúng, hợp lòng dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn. Nổi bật như: Chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư vào Cụm tiểu thủ công nghiệp - làng nghề Ninh Phong; đề án sản xuất rau an toàn; đề án giảm nghèo giai đoạn 2008 - 2010; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa, hỗ trợ lực lượng bảo vệ dân phố... Đặc biệt, qua thực hiện Cuộc vận động, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt. Cán bộ gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm hơn đối với nhân dân. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước.  Kết quả đợt lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, công chức phường, xã theo Thông tri 09 của Tỉnh ủy, 100% cá nhân đều có tín nhiệm từ 50% trở lên, trong đó nhiều đồng chí đạt tín nhiệm cao từ 90% trở lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố đã có bước đột phá. Mô hình trung tâm một cửa liên thông của thành phố và bộ phận một cửa ở phường, xã thực sự có bước tiến tích cực, giảm rõ rệt phiền hà, sách nhiễu, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính và đầu tư phát triển sản xuất. MTTQ và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội đã gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua của ngành, đơn vị. Dân chủ trong Đảng và toàn xã hội được mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, các chủ trương, chính sách của thành phố đều được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi ban hành như Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Đề án đặt tên đường phố, số nhà; Chủ trương xóa bỏ đóng gạch xỉ ở các phường nội thành...

Từ những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện Cuộc vận động đã góp phần quan trọng tạo nên kết quả toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực. Hai năm qua, kinh tế của thành phố không ngừng phát triển, đạt mức tăng trưởng cao, năm 2007 tăng trưởng đạt 17,2%, 2008 đạt 19,1%. Thu ngân sách năm 2007 đạt 500,5 tỷ đồng; năm 2008 đạt 574 tỷ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Trong năm 2008, thành phố đã tiết kiệm nhiều khoản chi tiêu chưa cần thiết với số tiền 2,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngân sách thành phố cũng đã trích hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ lãi suất vay vốn, mua BHYT tự nguyện cho hộ nghèo, nâng mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ đào tạo nghề... Qua đó số hộ nghèo đã giảm mạnh từ 545 hộ năm 2007 còn 312 hộ năm 2008 (chiếm tỷ lệ 1,12%). Đặc biệt 2 năm qua, nhiều phường, xã trên địa bàn đã vận động nhân dân hiến đất để giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án, công tác quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực... Kết quả bước đầu đạt được đã khẳng định ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động, có sức lan tỏa, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mỗi gia đình, mỗi người dân.

 

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động ở thành phố Ninh Bình, tuy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, song cũng bộc lộ những hạn chế: Một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn chung chung; một số cán bộ, công chức chưa nêu cao trách nhiệm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thành ủy Ninh Bình đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong năm 2009 và những năm tới. Trọng tâm là đẩy mạnh Cuộc vận động theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ thực hiện Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.  Theo báo cáo của các đơn vị, đến hết tháng 3-2009, toàn thành phố đã có trên 70% số cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức. Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị còn lại phải khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức trên tinh thần cụ thể hóa tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2009 là năm cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người. Ngay từ những tháng đầu năm, các cấp, các ngành, các đoàn thể của thành phố đã dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, nổi bật là các hoạt động ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện cưới văn minh, tiết kiệm; tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...  Trao đổi với chúng tôi về trọng tâm triển khai Cuộc vận động trong năm 2009, đồng chí Đinh Văn Điến, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình cho biết: Năm 2009, Thành ủy tập trung chỉ đạo để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo, giữa tổ chức nghiên cứu quán triệt với hướng dẫn động viên để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ những việc làm thường ngày. Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị phải chú trọng và làm tốt việc nêu gương, lấy nêu gương làm giải pháp động lực, đồng thời tổ chức tốt các hội nghị gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với những kết quả bước đầu đã đạt được, tin tưởng rằng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sẽ được thành phố Ninh Bình tiếp tục triển khai đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy thành phố phát triển ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thu Thủy

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện