Thành phố Ninh Bình quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân triển khai nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân với quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thành phố Ninh Bình quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đồng chí Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các cá nhân tiêu biểu của phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình). Ảnh: Trần Đức

Trong từng giai đoạn, từng nhiệm kỳ và hàng năm, Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó xác định những chủ trương, biện pháp cụ thể xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình công tác số 05 về tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân sâu rộng trong cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở, trong các tầng lớp nhân dân được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Qua đó vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở chặt chẽ và hiệu quả hơn, quản lý hành chính Nhà nước từng bước đổi mới.

Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã cử 352 cán bộ đối tượng 2 và 1.104 cán bộ đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố mở 29 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 6.563 đối tượng 4; mở 2 lớp cho 191 vị chức việc tôn giáo, trưởng các họ tộc và người có uy tín trên địa bàn...

Trong công tác xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, lực lượng thường trực được sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng "hợp lý, tinh, gọn, mạnh". Xây dựng dân quân tự vệ nòng cốt với 101 đầu mối đơn vị quân số 2.421 người. Đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên đủ chỉ tiêu quân số; phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các đơn vị là 618 phương tiện.

Trong 10 năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công 2 cuộc diễn tập KVPT thành phố; chỉ đạo 8 cuộc diễn tập chiến đấu trị an (nay là diễn tập chiến đấu phòng thủ); 2 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cụm phường, xã bảo đảm chất lượng, thiết thực.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm của thành phố luôn được giữ vững, chất lượng tuyển quân vào Bộ Quốc phòng và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ngày một cao hơn, luôn được các cấp đánh giá cao. 10 năm qua, thành phố đã bàn giao 1.030 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Từ năm 2009 đến nay, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 300 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công; nhận phụng dưỡng 100% Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; xét duyệt, đề nghị cấp trên ra quyết định công nhận và tổ chức chi trả trợ cấp theo Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 3.462 đối tượng với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Để tiếp tục triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân có hiệu quả, thời gian tới, UBND thành phố xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng; nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp về công tác quân sự, quốc phòng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội hàng năm gắn với xây dựng khu vực phòng thủ thành phố; gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố thế trận quốc phòng-an ninh trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết.

Làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc...

Vân Giang