Thân nhân có 2 thẻ bảo hiểm y tế thì có được sử dụng cả 2 thẻ không?

Bạn Vừ A Dính hỏi: Gia đình tôi thuộc diện dân tộc thiểu số, hằng năm được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Nay tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp quân đội, được cấp 1 thẻ BHYT thuộc diện doanh nghiệp. Vậy cả 2 thẻ BHYT này có sử dụng được không?

Thân nhân có 2 thẻ bảo hiểm y tế thì có được sử dụng cả 2 thẻ không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung số 46/2014/QH13 thì "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật này".

Đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì "Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất".

Trường hợp của bạn là người lao động đồng thời là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn, thì chỉ sử dụng 1 thẻ BHYT cấp theo mã đối tượng của người lao động, nhưng được hưởng quyền lợi cao nhất theo mức hưởng của người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn.

VIỆT CHUNG (qđnd.vn)