Thạch Bình làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Thạch Bình (Nho Quan) đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề trọng tâm, nổi cộm ở địa phương. Thông qua việc xác định, lựa chọn những nội dung trọng tâm đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Thạch Bình làm theo lời Bác

Một buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ ở Thạch Bình. Ảnh: CTV

Triển khai Chỉ thị 05, Thạch Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chi bộ trực thuộc, các ngành, đoàn thể của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của Chỉ thị và các chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện; đồng thời gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị. Quá trình triển khai, Đảng ủy xã đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao; về ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc...

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân. 

Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã tích cực, tự giác, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. 

Đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của địa phương có lối sống giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm của địa phương như: việc thực hiện chế độ, chính sách cho một số đối tượng ở địa phương; việc quản lý đất đai; việc giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; thực hiện đề án sắp xếp, bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn. Những quan tâm, kiến nghị của nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định nên trong nhiều năm trở lại đây, ở Thạch Bình không có tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong phát triển kinh tế, Thạch Bình quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo, nhằm quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, HTX để lựa chọn các cây trồng con nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; quan tâm chỉnh trang đồng ruộng gắn với quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa; tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT; khai thác tốt lợi thế từ rừng...

Học tập và làm theo lời Bác, Thạch Bình đã và đang phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Mai Lan