Tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, dịch vụ, phấn đấu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh (*)

Sáng 9/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 long trọng khai mạc tại Nhà văn hóa trung tâm huyện. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, dịch vụ, phấn đấu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh (*)

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Viễn đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. 

Những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn là rất quan trọng, góp phần rất lớn vào thành công chung của tỉnh, tạo tiền đề căn bản cho huyện từng bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc đánh giá, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần lưu ý như: Doanh thu từ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và đóng góp còn thấp trong cơ cấu giá trị ngành dịch vụ. Quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách ở một số đơn vị, một số xã có việc chưa chặt chẽ, còn xảy ra sai phạm, giải quyết, khắc phục chưa kịp thời. Tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường tại một số điểm ở nông thôn, dọc các tuyến đê vẫn còn xảy ra.... Từ đó đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

 

Tạo bước đột phá trong phát triển du lịch dịch vụ phấn đấu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 chưa thể lường trước được những tác động đến kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của tỉnh, của huyện. Cùng với những thuận lợi cơ bản, thực tiễn đặt ra đối với Đảng bộ huyện Gia Viễn cần phải xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới gắn với thực hiện các khâu đột phá phù hợp, sát thực, có tính khả thi cao.

Để thực hiện yêu cầu đó, đòi hỏi Đảng bộ huyện phải nắm bắt những thời cơ thuận lợi, lường trước những khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là mục tiêu "Tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, dịch vụ, phấn đấu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh" cần có các giải pháp đồng bộ, khả thi và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị, đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện Gia Viễn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Phấn đấu xây dựng Gia Viễn trở thành trung tâm "Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ" của tỉnh, với phát triển mạnh mẽ du lịch trên cơ sở thế mạnh của huyện, nhất là khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính; Khu du lịch Kênh gà - Động Vân Trình, Địch Lộng và phát huy hiệu quả khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước Vân Long.

Tạo điều kiện huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực to lớn trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo cùng các cơ chế, chính sách của tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành.

Chú trọng công tác quy hoạch đi trước một bước và quản lý quy hoạch để xây dựng huyện Gia Viễn phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Siết chặt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trọng tâm là giải quyết hiệu quả những tồn đọng lâu năm về đất đai và việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác tài nguyên.

Hai là: Song song với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển đồng thời với quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tạo môi trường, nếp sống văn minh. Xây dựng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ba là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đổi mới công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Bốn là: Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực sự là "công bộc của dân". Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại.

Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; Chủ động nắm tình hình, giải quyết tốt những phát sinh từ cơ sở, không để xuất hiện các điểm nóng, điểm phức tạp, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn để bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Đồng thời, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chiều 5/8, Đại hội tiếp tục làm việc, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Viễn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung này sẽ được Báo Ninh Bình điện tử tiếp tục cập nhật.

Mỹ Hạnh-Thu Hằng-Minh Quang

(*) Trích bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 của đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện