Tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và thống nhất ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 "về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020". Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng với mục tiêu nhằm củng cố và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển nhanh, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Vienergry (KCN Phúc Sơn). Ảnh tư liệu: Trường Giang

Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra quan điểm xây dựng và củng cố tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Từ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng và sự phát triển của các tổ chức đảng, đoàn thể, kết quả của những năm trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định mục tiêu: Từ năm 2017 đến năm 2020, phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới từ 10 tổ chức đảng và kết nạp được từ 150 đảng viên trở lên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó kết nạp được từ 05 đảng viên là chủ doanh nghiệp trở lên. Đến năm 2020, phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới 15 tổ chức công đoàn và 15 tổ chức đoàn thanh niên trở lên; khuyến khích thành lập Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoặc Ban liên lạc Cựu quân nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có đủ điều kiện.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 13/3/2017, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; thống nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 đồng thời là Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của tỉnh; thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo của tỉnh để tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo; các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị- xã hội, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; mở rộng công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các chủ doanh nghiệp.

Với cách làm chặt chẽ, khoa học, bài bản, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh, đến nay việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại thời điểm ban hành Nghị quyết, Đảng bộ tỉnh có 69 tổ chức đảng với 1.820 đảng viên, chiếm 9,25% tổng số lao động trong các doanh nghiệp (trong đó 57 đảng viên là chủ doanh nghiệp, chiếm 3,13% tổng số đảng viên trong doanh nghiệp); có 191 tổ chức Công đoàn với 33.492 đoàn viên công đoàn, chiếm 44% tổng số lao động trong các doanh nghiệp; có 37 tổ chức đoàn thanh niên với 2.822 đoàn viên, chiếm 3,75% tổng số lao động trong các doanh nghiệp.

Sau 3 năm thực hiện, Đảng bộ tỉnh đã thành lập mới được 30 tổ chức đảng, kết nạp được 498 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên là chủ doanh nghiệp; thành lập mới được 83 tổ chức công đoàn với 21.436 đoàn viên; 45 tổ chức đoàn thanh niên với 1992 đoàn viên; 7 tổ chức hội liên hiệp thanh niên; 5 câu lạc bộ cựu quân nhân và câu lạc bộ cựu chiến binh trong doanh nghiệp với 103 hội viên. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng với kết quả nêu trên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU đề ra, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, thông báo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp về vai trò, vị trí, sự cần thiết của các tổ chức đảng, đoàn thể đối với doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, xử lý tình huống để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là  bí thư chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo các đoàn thể. 

Có thể khẳng định những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thổi một luồng gió mới, tạo đà cho công tác phát triển Đảng trong toàn tỉnh; đảm bảo chất lượng đi đôi với số lượng, khắc phục những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên.

Quỳnh Thu