Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

Ninh Bình là một trong những tỉnh thành lập Đoàn Luật sư sớm nhất trong cả nước- ngày 22/12/1992 theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Từ đó đến nay, nhất là từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư", với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổ chức và đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, kiện toàn; hoạt động ổn định; chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của luật sư và hành nghề luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33với 25 lượt hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp và lồng ghép các hội nghị chuyên đề.

Kết quả đã quán triệt đến 100% các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tổ chức và hoạt động của luật sư; đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò của luật sư, các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 33; Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định về xây dựng Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021; chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 33; giám sát công tác quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư theo tinh thần Chỉ thị số 33, tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn Đoàn Luật sư, nhân sự chủ chốt của Đoàn Luật sư tỉnh các nhiệm kỳ, tạo điều kiện hỗ trợ sự phát triển của các tổ chức hành nghề luật sư trong tỉnh.

Đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 31 luật sư, 12 tổ chức hành nghề luật sư; Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh gồm 5 luật sư, trong đó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh là người đã từng nhiều năm giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Công tác xây dựng Đảng của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Đến nay đã có 22/31 luật sư là đảng viên; các tổ chức luật sư luôn xác định rõ quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh, tích cực phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên trong hoạt động nghề nghiệp và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thông qua Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đảng viên, luật sư được thực hiện thường xuyên với hình thức quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trong tỉnh hoạt động. UBND tỉnh đã bố trí trụ sở, hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Đoàn Luật sư tỉnh; hỗ trợ cho luật sư khi tham gia bào chữa trong các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, tạo điều kiện để Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức hành nghề luật sư tham gia nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ luật sư trong tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện các nhiệm vụ tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác, cơ bản đáp ứng nhu cầu trợ giúp, tư vấn pháp lý cho thân chủ là các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Trong 10 năm (2009-2019), đội ngũ luật sư trong tỉnh đã tham gia bào chữa 425 vụ án hình sự; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong các vụ án dân sự, hành chính 255 vụ; tham gia giải quyết dứt điểm 3.358 vụ việc tranh chấp dân sự.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở 106 cuộc cho 1.068 người có nhu cầu. Ngoài ra đội ngũ luật sư cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều hoạt động xã hội, tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân.

Nhiều luật sư trong Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, các luật sư có uy tín và thâm niên tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về thi hành và áp dụng một số chính sách, pháp luật quan trọng trong đời sống thực tiễn; kiến nghị và góp ý xây dựng nhiều dự án Luật do HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến. Hoạt động nghề nghiệp của luật sư đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đẩy mạnh cải cách tư pháp, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vân Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện