Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy giáo dục công dân được kiện toàn và bổ sung hàng năm, đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được áp dụng đa dạng, phong phú, với quan điểm hướng về cơ sở, từ đó đã tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, nhân dân, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, dần trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, thực thi pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân. Công tác PBGDPL đã được người đứng đầu các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chú trọng quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời. Qua công tác PBGDPL, đã giúp nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện và thi hành pháp luật của các ngành, các cấp; nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên, giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình khi tham gia các quan hệ pháp luật, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác PBGDPL thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc tổ chức thực hiện các Đề án, chương trình PBGDPL ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL dẫn đến thiếu chủ động trong việc triển khai thực hiện. Việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm về tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể chưa được thường xuyên, còn mang tính hình thức. Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, rộng khắp. Nguồn nhân lực và kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở tuy đông về số lượng nhưng tham gia thực hiện PBGDPL và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL còn hạn chế....

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, Hội đồng PBGDPL tỉnh đã đề ra phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới đó là: Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong công tác PBGDPL. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, tổ chức và các địa phương. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong tất cả các cấp học. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật. Kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế hợp lý động viên, khuyến khích đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. Xây dựng và triển khai phát triển công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới....

Trần Dũng