Tăng cường quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cán bộ, đảng viên tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật (TSPL) ở cơ sở. Theo báo cáo của Sở Tư pháp năm 2017, toàn tỉnh có 855 tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với 95.013 đầu sách pháp luật.

Hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chỉ đạo, hướng dẫn việc nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng, quản lý và khai thác TSPL.

Việc xây dựng, duy trì rộng khắp TSPL ở cơ sở góp phần đem lại hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. 6 tháng đầu năm 2018, đã bổ sung hơn 100 đầu sách cho tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn trên địa bàn, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho hơn 6.000 người dân.

Một số địa phương như huyện Hoa Lư, Yên Mô đã xây dựng được TSPL, ngăn sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố. Thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn xây dựng Quy chế để quản lý, khai thác TSPL đi vào nền nếp, hiệu quả.

Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số địa phương cho thấy công tác quản lý, khai thác, sử dụng TSPL ở một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế. Cụ thể, số sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp pháp luật còn ít, số lượng cán bộ và nhân dân đến đọc, mượn sách không nhiều. Một số địa phương chưa chú trọng thông tin, giới thiệu về TSPL đến đông đảo nhân dân, chưa thực hiện tốt quy định về quản lý tủ sách. Địa điểm đặt TSPL và thời gian phục vụ của các xã, phường, thị trấn chưa phù hợp và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng của cán bộ và nhân dân.

Hiện nay, Sở Tư pháp chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố các địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả xây dựng và khai thác TSPL, áp dụng phần mềm về tủ sách pháp luật, TSPL điện tử theo chủ trương của Bộ Tư pháp. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền về TSPL.

Đồng thời có hình thức, biện pháp phù hợp để giới thiệu các sách, tài liệu của TSPL. Rà soát, kiểm tra, mua bổ sung sách, tài liệu mới, định kỳ để cung cấp cho TSPL. Bố trí địa điểm đặt TSPL theo quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện cho việc khai thác, quản lý. Làm tốt việc luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật; khuyến khích phát triển các loại hình tủ sách tự quản tại cộng đồng mà người dân dễ tiếp cận. Quan tâm bố trí kinh phí cho xây dựng, quản lý, khai thác TSPL và huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng TSPL, ủng hộ sách báo cho các xã, thôn thuộc diện khó khăn trên địa bàn tỉnh xây dựng TSPL...

Mạnh Dũng