Tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên

Tỉnh ta hiện có hơn 200 nghìn thanh niên, là lực lượng đông đảo, chiếm trên 1/3 dân số và trên 1/2 lực lượng lao động của tỉnh, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn chung, thanh niên cơ bản giữ vững đạo đức cách mạng, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, biết vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ… Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên lười tu dưỡng rèn luyện, sống buông thả, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang sa ngã, hư hỏng, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tụ tập sử dụng ma túy. Nhiều vụ án được khám phá trong thời gian gần đây cho thấy tỷ lệ phạm tội có liên quan đến ma túy trong thanh niên có chiều hướng gia tăng.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 và UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 124 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên. Đây là một chủ trương lớn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, giáo dục và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực, tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phong trào "Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật" và phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đã được triển khai bài bản, đồng bộ và có bước phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Ban giám hiệu các trường học và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói chung, thanh, thiếu niên nói riêng.

Điểm nổi bật của phong trào là đã gắn kết chặt chẽ với 10 mô hình phong trào bảo vệ ANTQ đang phát huy tác dụng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: "An toàn trường học", "An toàn bệnh viện", "An toàn các khu, điểm du lịch", "Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn", "Dòng họ tự quản về ANTT", "Xứ họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT"…; đồng thời phát huy được vai trò, trách nhiệm các đoàn thể và đội ngũ Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, giáo viên chủ nhiệm, các chức sắc trong tôn giáo, dân tộc, dòng họ tham gia quản lý, giáo dục thanh thiếu, niên. Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã làm tốt việc phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 21- CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới".

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số thiếu sót, hạn chế đó là: Công tác phối hợp tuyên truyền, phòng, chống ma túy có nơi, có lúc chưa được tiến hành thường xuyên; nội dung, hình thức chưa thật sự phong phú và chưa được đổi mới, sáng tạo phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên. Công tác rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy chưa được quan tâm đúng mức. Hiệu quả công tác phòng chống ma túy ở địa bàn cơ sở chưa cao. Công tác phối hợp, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ thanh, thiếu niên sau khi cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng tuy đã đạt kết quả nhất định nhưng nhìn chung còn nhiều hạn chế. Chưa có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiêu biểu để nhân rộng. Vẫn còn một số ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống ma túy, có tư tưởng coi công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của lực lượng Công an. Nhiều cơ sở chưa phát huy được sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống ma túy…

Để nâng cao công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương làm tốt công tác phối hợp chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho thanh niên. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên. Phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của thanh niên. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu niên. Thực hiện tốt công tác phối hợp duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Phối hợp giữa các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Kịp thời cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy. Tăng cường sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư. Xây dựng xã, phường, khu dân cư văn hóa, không có tội phạm ma túy.

Trần Dũng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện