Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và công tác phòng, chống ma túy nói riêng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đã tạo được sự chuyển biến tích cực bước đầu.

Công tác tuyên truyền có sự phối kết hợp chặt chẽ, khá sâu rộng, do vậy nhận thức của cấp ủy Đảng và đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống ma túy, nhất là ở cơ sở được nâng lên. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy do lực lượng công an làm nòng cốt ngày càng có hiệu quả, không để hình thành các đường dây mua bán lớn và các tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Tuy nhiên, có lúc, có nơi công tác tuyên truyền chậm được đổi mới, thiếu sáng tạo. Số người nghiện ma túy ngoài xã hội vẫn còn ở mức độ cao, có xu hướng gia tăng. Công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng sau cai nghiện chưa thật hiệu quả. Số người tái nghiện vẫn ở mức cao. Còn có cán bộ, đảng viên vi phạm về ma túy bị xử lý kỷ luật…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, song nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền nhất là ở cơ sở về công tác phòng, chống ma túy chưa cao, thiếu quyết liệt. Một số cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy chưa thật sự tâm huyết, thiếu kinh nghiệm lại không ổn định. Sự phối, kết hợp giữa các cơ quan có liên quan, có lúc, có việc chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Xác định công tác phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên ở từng địa phương, đơn vị. Coi kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. 

Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống ma túy trong phạm vi trách nhiệm quản lý. MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở không ngừng nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy ngay tại địa bàn cơ sở. 

Tăng cường các giải pháp giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" trên địa bàn. Phát hiện và xử lý kịp thời, kiên quyết không để hình thành các ổ nhóm, đường dây sản xuất mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hàng năm phân bổ kinh phí hợp lý cho hoạt động phòng, chống ma túy và tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt đề án lao động và dạy nghề giúp cho đối tượng sau cai nghiện ma túy hạn chế tái nghiện, tái hòa nhập cộng đồng bền vững…

Nguyễn Kim

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện