Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Năm 2018, công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có những chuyển biến tích cực, các cấp, các ngành đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác này trong đời sống xã hội. Công tác PBGDPL thực sự trở thành cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Các học viên dự lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL ở các cấp, ngành và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và thực thi pháp luật trong xã hội. Các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện PBGDPL được ban hành kịp thời, đầy đủ. Công tác phối hợp PBGDPL ngày càng chặt chẽ, bài bản và hiệu quả.

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và chủ động triển khai các nội dung phối hợp trong hoạt động PBGDPL. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2018 được chú trọng, đổi mới, bám sát vào các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xác định nội dung trọng tâm cần tuyên truyền.

Các văn bản pháp luật mới được ban hành liên quan nhiều đến quyền và nghĩa vụ của công dân đã được quán triệt, triển khai, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền PBGDPL; dẫn đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa được quan tâm đúng mức.

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật mặc dù đã được chú trọng đổi mới nhưng chủ yếu vẫn là sử dụng hình thức PBGDPL truyền thống, thông qua các hội nghị chuyên đề hoặc thông qua các hình thức lồng ghép.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, số lượng đông nhưng tỷ lệ tham gia thực hiện PBGDPL hàng năm còn ít; khả năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật còn hạn chế; việc cập nhật các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật chuyên ngành chưa mang tính thường xuyên, liên tục, dẫn đến việc truyền đạt hiệu quả chưa cao.

Các đề án, kế hoạch về công tác PBGDPL có nhiều mục tiêu lớn nhưng thiếu nguồn lực và điều kiện bảo đảm, do đó việc triển khai các hoạt động PBGDPL chưa sâu rộng. Kinh phí dành cho công tác PBGDPL còn hạn chế.

Công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL chưa được các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, dẫn đến chưa thu hút được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân  có khả năng, điều kiện tham gia thực hiện và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất phương tiện cho hoạt động PBGDPL.

Năm 2019, bám sát chương trình, nhiệm vụ PBGDPL của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương và của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Triển khai có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến pháp luật; cập nhật kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác PBGDPL; tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021. Phát huy những hình thức PBGDPL sáng tạo, hiệu quả như đối thoại chính sách, lồng ghép PBGDPL trong các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ chủ trì như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Quản lý, bổ sung và khai thác tủ sách pháp luật theo quy định; phối hợp kiểm tra, kiến nghị xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

Đẩy mạnh công tác ký kết chương trình phối hợp với MTTQ trong việc thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên gắn với Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022";  rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhất là trong công tác hòa giải các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại địa phương.

Tư vấn, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, các đối tượng là người dân ở vùng dân tộc miền núi, ven biển, người khuyết tật, người lao động trong các doanh nghiệp, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp PBGDPL trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc phối hợp, thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa.

Trần Mạnh Dũng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện