Tăng cường các giải pháp quản lý đảng viên đi làm ăn xa

Đảng bộ tỉnh hiện có 12 đảng bộ trực thuộc, 687 tổ chức cơ sở đảng với 71.186 đảng viên. Tổng số đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng do đi làm ăn xa là 2.099 đảng viên, chiếm 2,9% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa. Việc miễn, tạm miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện cơ bản đúng thủ tục, quy trình theo quy định, hướng dẫn của Trung ương… Do vậy, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa chặt chẽ hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú.

Đa số đảng viên đi làm ăn xa đã làm đơn báo cáo chi bộ, được chi ủy xem xét và báo cáo với đảng ủy cấp xã cho miễn công tác và sinh hoạt đảng theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; hầu hết đảng viên đi làm ăn xa đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi đến làm việc; cuối năm, đảng viên đi làm ăn xa đã gửi bản tự kiểm điểm về chi bộ để báo cáo và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên.

Tuy nhiên công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa thời gian qua còn những một số hạn chế, tồn tại: Một số cấp ủy, chi bộ quản lý đảng viên đi làm ăn xa thiếu chặt chẽ; thực hiện quy trình, thủ tục xét miễn sinh hoạt đảng cho đảng viên đi làm ăn xa chưa đúng quy định; một số đảng viên đi làm ăn xa xin miễn sinh hoạt, chi ủy chi bộ và cấp ủy cơ sở đồng ý cho miễn sinh hoạt bằng miệng, không ghi vào nghị quyết và không lập sổ để theo dõi, quản lý.

 Một số cấp ủy, chi bộ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bổ sung đối với đảng viên đi làm ăn xa chưa kịp thời, còn hình thức và gặp nhiều khó khăn do đảng viên đi làm xa chủ yếu là lao động tự do, việc làm không ổn định nên không có xác nhận của chính quyền địa phương, tổ chức đảng nơi họ làm việc. 

số đảng viên đi làm ăn xa khi hết thời hạn miễn sinh hoạt nhưng không về sinh hoạt hoặc không báo cáo cấp ủy, chi bộ để xin gia hạn, do vậy đã bị xóa tên do bỏ sinh hoạt quá quy định, không đóng đảng phí, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của đảng viên. Số đi làm ăn xa chủ yếu là đảng viên trẻ nên đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, nhất là những chi bộ số lượng đảng viên ít.

Để tăng cường công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình, thủ tục xét miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên đi làm ăn xa theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Đối với đảng viên đi làm ăn xa khi hết thời hạn miễn công tác và sinh hoạt đảng phải làm bản kiểm điểm và xin ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đến; trường hợp nơi đến không có tổ chức đảng hoặc đi làm ăn lưu động, đảng viên phải viết bản tự kiểm điểm về tư cách của người đảng viên để làm cơ sở cho chi bộ theo dõi, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. 

Các chi bộ phải duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ; nội dung gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; việc đánh giá chất lượng đảng viên phải bảo đảm thực chất, tránh tình trạng xuê xoa, nể nang, hình thức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên khi đi làm ăn xa; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức đảng, chính quyền nơi đảng viên đến công tác, làm việc. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa. 

Các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế để đảng viên có việc làm, cuộc sống ổn định, từng bước hạn chế việc đảng viên phải xin miễn sinh hoạt đảng do phải đi làm ăn xa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Nguyễn Khánh