Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Năm 2019 là năm nước rút cho việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, đồng thời kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng và mong ước của Người về khát vọng xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, từ nhiều tháng qua, khắp các địa phương trong tỉnh đã dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 ở thành phố Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, ngay từ đầu năm, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương và các Khối thi đua tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; tranh thủ các nguồn lực, huy động sức dân và cộng đồng doanh nghiệp tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Đồng thời, tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019), 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959- 2019). Theo đó, các nội dung thi đua được tỉnh phát động, đó là: thi đua thực hiện các nội dung nêu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung những Lời thề trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam thay mặt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 9/9/1969. Trọng tâm là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Thi đua thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm và động viên nhân dân Ninh Bình chống hạn (15/3/1959) và khi Người về dự Hội nghị sản xuất vụ Đông - Xuân 1959 - 1960 (ngày 18/10/1959). Trọng tâm là tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nên những thay đổi rõ nét về diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn Ninh Bình, xứng đáng với niềm tin và sự mong mỏi của Bác khi về thăm Ninh Bình.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thi đua thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu", coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động và căn cứ vào tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đã tranh thủ các nguồn lực, huy động sức dân và cộng đồng doanh nghiệp tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Thực hiện phong trào thi đua, các địa phương đã coi trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thân cho nhân dân, chú trọng công tác quy hoạch, tổ chức sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; giảm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi huyện lựa chọn 1 xã đã đạt chuẩn để thực hiện mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu; mẫu địa phương một sản phẩm chủ lực. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 33 loại sản phẩm chủ lực.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đã tạo sức lan tỏa và động lực mạnh mẽ để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Sự phát triển của các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ đã tạo ra những bước chuyển dịch tích cực trong cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển như: Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hảnh chính; ban hành Quy chế phối hợp các cấp, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 269 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 3.043,3 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2018.

Thi đua phát triển kinh tế, các cấp, ngành, các địa phương cũng không ngừng quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Đã có nhiều hoạt động hướng về người nghèo, xã nghèo như: Vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa- an sinh xã hội"; hỗ trợ giống, vốn, sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động...

Phong trào thi đua yêu nước đã, đang tác động tích cực đến nhận thức và hành động của mỗi cấp, ngành, địa phương cho đến mỗi người dân. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Đây chính là những yếu tố quan trọng để Ninh Bình tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.

Mai Lan