Sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Sáng 30/6, hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đã được tổ chức. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên các ban chỉ đạo tỉnh; đại biểu một số sở, ngành; trưởng và phó ban thường trực các ban chỉ đạo các huyện, thành phố...

6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. 

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; khơi dậy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, nhận thức đúng đắn hơn về quyền, nghĩa vụ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo", Ban chỉ đạo tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chủ đề công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tăng cường chỉ đạo nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" có hiệu quả, có sức lan tỏa trên mọi lĩnh vực, tập trung giải quyết việc mới, việc khó ở cơ sở; tuyên truyền triển khai phong trào thi đua tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân...

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì 1.079 mô hình, điểm hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Trong đó 421 mô hình về phát triển kinh tế; 439 mô hình về văn hóa-xã hội; 121 mô hình về đảm bảo an ninh, quốc phòng; 98 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị... Qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong những tháng đầu năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm; đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu của các đại biểu.

alt
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, song trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại hạn chế cần khắc phục. Do đó đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

 Tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tiếp tục phát huy cao độ sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân thông qua việc phát huy và thực hành dân chủ một cách thực chất. Quan tâm kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, nhất là về các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội; củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Ban chỉ đạo các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện mất dân chủ.  Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện QCDC sao cho hiệu quả, có chất lượng và phù hợp với từng đối tượng. Gắn QCDC với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là những khâu còn yếu, chưa thực hiện được. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020... 

Về nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần quan tâm tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ "Năm dân vận khéo" 2020, trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới và phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng được những mô hình, điển hình "Dân vận khéo" thực sự tiêu biểu, có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... 

Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả phong trào thi đua và nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các mô hình, điển hình Dân vận khéo tại địa phương, đơn vị; quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác dân vận trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"...

 

Xuân Trường - Đức lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện