Sơ kết phong trào thi đua và biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

Ngày 5/10, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016- 2018. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Sơ kết phong trào thi đua và biểu dương mô hình, điển hình

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có còn có các đồng chí: Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội, hội quần chúng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng. Trong 2 năm (2016- 2018) trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới được xây dựng. Toàn tỉnh đã đăng ký 1.538 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực; trong đó có 547 mô hình về phát triển kinh tế, 678 mô hình về văn hóa, xã hội, 146 mô hình về đảm bảo an ninh quốc phòng, 167 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị.

Phong trào đã thực sự lan rộng trên tất cả các lĩnh vực, ở khắp các địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua "dân vận khéo" đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người dân trong sản xuất, kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, nhất là xây dựng NTM.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục triển khai, duy trì. Một số hoạt động dân vận khéo được triển khai thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, văn minh đô thị, văn minh du lịch.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" cũng đã góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm TTATXH.

Cùng với đó, phong trào đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong thực thi công vụ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh đánh giá cao và chúc mừng kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2018.

Đồng chí

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí đề nghị thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn về tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bài báo 'Dân vận' của Người và bốn quan điểm của Ðảng trong Nghị quyết 8B khóa VI.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các mô hình, điển hình Dân vận khéo tại địa phương, đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020; cụ thể hóa hơn nữa về nội dung phương pháp và bổ sung hoàn thiện các tiêu thức đánh giá làm cho mục tiêu của phong trào xây dựng mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' ngày càng thiết thực; quan tâm đến việc rà soát, thẩm định và lựa chọn cấp Giấy công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo".

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1273 KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020.

Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả phong trào thi đua và nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực; việc xây dựng mô hình "Dân vận khéo" phải được bắt nguồn từ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này có 25 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016- 2018 đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Thùy Phương- Thế Minh