Sau 3 năm thực hiện Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thực hiện Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện, 3 năm qua (2016-2019), UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Đề án, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhất là chính quyền cấp xã trong tiếp nhận hồ sơ quản lý, phân công cán bộ quản lý, giáo dục, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; hướng dẫn việc chấp hành pháp luật đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi họ tham gia vào các hoạt động ở địa phương. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật Thi hành án hình sự, các quy định của Chính phủ, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, tháng 6/2018, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 290 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt và đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện để xét duyệt, thẩm định hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh. Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, Hội đồng xét duyệt và đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Công an tỉnh đã thẩm định và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tha tù trước thời hạn cho 7 phạm nhân chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp nhận 31 hồ sơ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện của các Trại giam, Trại tạm giam khác trên cả nước chuyển đến. Hội đồng xét duyệt và đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Công an tỉnh đã bàn giao hồ sơ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để tổ chức theo dõi, giám sát quản lý theo quy định. Đến nay, đã có 21 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong thời gian thử thách được Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù và tiếp tục tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương nơi cư trú.

Nhằm tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện sớm hòa nhập cộng đồng, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ vay vốn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hỗ trợ đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, góp phần tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống.

Tại nhiều địa phương, công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã được các cấp, các ngành quan tâm, giáo dục, giúp đỡ, góp phần xóa bỏ kỳ thị, định kiến, phân biệt đối xử và đã thực sự tác động tích cực đến những người sau khi chấp hành xong thời gian thử thách của tha tù trước thời hạn có điều kiện, giúp họ xóa bỏ mặc cảm tự ti với cộng đồng. Do vậy, số người chấp hành xong thời gian thử thách sau khi được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù đã sớm tìm kiếm được việc làm, trở thành người có ích cho xã hội.

Mai Lan