Qua việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã và cấp huyện ở Ninh Bình

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2008-2013, Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2009-2014 được tổ chức đúng nguyên tắc Điều lệ MTTQ VN và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Qua việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã và cấp huyện ở Ninh Bình

Bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, công chức phường Vân Giang - thành phố Ninh Bình. Ảnh: PV.

Việc tổ chức tốt Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân

Trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của MTTQ các cấp đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Bước vào nhiệm kỳ Đại hội mới, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, thấy rõ đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân.

Quá trình triển khai, chuẩn  bị và tổ chức Đại hội cấp xã, cấp huyện đã được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, MTTQ các cấp, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức quán triệt các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, phối hợp với các cấp chính quyền ban hành các văn bản và tổ chức hội nghị triển khai nhằm lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ các huyện, thành phố, thị xã và 147 xã, phường, thị trấn.

Các huyện, thành phố, thị xã chọn 8 xã, phường tổ chức Đại hội điểm cấp xã trong tháng 8 và 9-2008 để rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng. Đối với cấp xã, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, đúng những nguyên tắc của Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã đã tổ chức được 1.664 hội nghị ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (đạt 100%), để quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về Đại hội MTTQ, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ qua và chương trình hành động nhiệm kỳ tới của MTTQ cấp xã, góp ý, sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam, hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp xã, hiệp thương chuẩn bị nhân sự tham gia vào ủy ban MTTQ cấp xã khóa mới; phát động và hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

Các xã đều phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ, tập trung vào các nội dung như: Chăm sóc lúa đông xuân, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, văn hóa thể thao, xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"… Các hoạt động trên đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư.

Công tác tuyên truyền về Đại hội cấp xã được tổ chức với nhiều hình thức phong phú đã góp phần để Đại hội MTTQ cấp xã thực sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2008 được tiến hành vào đúng dịp diễn ra Đại hội MTTQ cấp xã, chuẩn bị Đại hội MTTQ cấp huyện, qua đó đã tạo nên khí thế sôi nổi, phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chọn MTTQ thành phố Ninh Bình để tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm và thống nhất nội dung, chương trình, phương pháp tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2009-2014. Đại hội đại biểu MTTQ 8 huyện, thành phố, thị xã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng, đủ nội dung hướng dẫn, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác nhân sự có sự chuyển biến cơ bản

Đồng chí Phạm Hồng Quang, TUV, Chủ tịch Ủy MTTQ tỉnh cho chúng tôi biết: Công tác nhân sự Ủy ban MTTQ cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ mới có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo đúng yêu cầu theo Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Do làm tốt công tác nhân sự, đội ngũ cán bộ Mặt trận được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, vai trò, vị thế Mặt trận được nâng cao. Trong số 5.266 vị ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2008-2013, có 1.682 vị là người ngoài Đảng (bằng 31,9%); nữ có 1.222 vị (chiếm 23%); 135 vị là người dân tộc thiểu số, 559 vị là người có đạo;  1955 vị là người của các tổ chức thành viên; 1.598 vị đại diện Mặt trận cấp dưới; 940 vị là cá nhân tiêu biểu.

Đối với chức danh Chủ tịch MTTQ cấp xã khóa mới bước đầu đã được trẻ hóa và theo hướng bố trí đảng ủy viên hoặc thường vụ cấp ủy là Chủ tịch MTTQ để từng bước nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ cấp xã. Trong tổng số 147 Chủ tịch MTTQ cấp xã, có 9 chủ tịch là Thường vụ Đảng ủy cấp xã, 96 chủ tịch là đảng ủy viên, đạt 65%.Có 131/147 xã hiệp thương cử được 2 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, đạt tỷ lệ 89,8%.

Đối với 8 huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban MTTQ cấp huyện khóa mới đều đảm bảo về cơ cấu, tính đại diện, tính tiêu biểu và tính thiết thực. Tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện là 440 vị, trong đó tỷ lệ người ngoài Đảng là 30,5%, nữ chiếm 20%, cá nhân tiêu biểu chiếm 26,1%; có 2 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện tham gia Thường vụ cấp ủy, 4/8 huyện có 2 Phó Chủ tịch.

Sau Đại hội, với đội ngũ cán bộ Mặt trận mới được tăng cường cả về số lượng và chất lượng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng được kiện toàn, đổi mới một bước, nhiều nơi hoạt động nề nếp hơn, hiệu quả hơn. MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện được tổ chức với tinh thần đoàn kết, đổi mới, đã hoàn thành đúng kế hoạch, đạt được yêu cầu đề ra theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy đảng và MTTQ các cấp. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5-2009.

Hướng về Đại hội, MTTQ các cấp trong tỉnh đang phát động các phong trào thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh", lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh khóa IX, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII.

Thu Thủy