Qua thực hiện điểm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cấp xã, phường, thị trấn

Thực hiện Thông tri số 09-TT/TU ngày 4-8-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ công chức xã, phường, thị trấn, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã tổ chức làm điểm lấy phiếu tín nhiệm tại 14 xã, phường, thị trấn thuộc 8/8 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ khó, nhạy cảm, đòi hỏi tính khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình thủ tục, do đó phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện. MTTQ tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 181 đồng chí là cán bộ MTTQ tỉnh, Chủ tịch MTTQ các huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn với nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận và lấy phiếu tín nhiệm, quán triệt Pháp lệnh số 34 của Ủy ban TVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Thông tri 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng về mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc, quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với mặt trận các cấp. 8 huyện, thành phố, thị xã đã chọn 14 xã, phường, thị trấn làm điểm trong toàn tỉnh để từ đó rút kinh nghiệm triển khai ra diện rộng; Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và mặt trận các huyện, thành phố, thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm theo Thông tri số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo từng bước cụ thể: Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân ở khu dân cư đối với đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức phiếu tham khảo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã thông báo đến từng đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Lao động - Thương binh và xã hội cấp xã làm bản tự kiểm điểm sau đó tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm ở cấp xã.  Tại 14 xã, phường, thị trấn làm điểm lấy ý kiến đóng góp, lấy phiếu tín nhiệm của cử tri đại diện hộ gia đình, Ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn tổ chức được 156 hội nghị lấy ý kiến cho 109 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Lao động - Thương binh và xã hội cấp xã. Đã có nhiều ý kiến của cử tri đóng góp về những ưu, khuyết điểm của cán bộ, công chức cấp xã với tinh thần thẳng thắn, mang tính xây dựng.

 

Đồng chí Đỗ Văn Nguyện, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thương, xã Thanh Lạc (Nho Quan) cho biết: Cử tri tham gia hội nghị lấy ý kiến đóng góp, lấy phiếu tín nhiệm của cử tri đại diện hộ gia đình đều phấn khởi và cho rằng việc lấy ý kiến là đúng đắn, cần thiết, có tác dụng làm cho cán bộ gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe nhân dân hơn, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của bản thân, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.Việc bỏ phiếu tham khảo của cử tri nhìn chung phản ánh tương đối đúng tình hình và thống nhất giữa nội dung các ý kiến đóng góp với tỷ lệ phiếu tín nhiệm. Đại đa số cán bộ thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm có tỷ lệ phiếu cao: Tại 14 xã, phường, thị trấn làm điểm có 108/109 đồng chí tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt từ 65% đến 93%, chỉ có 1 đồng chí đạt dưới 50%.

 

Để thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, tỉnh đã chỉ đạo huyện Nho Quan chọn 2 xã là Thanh Lạc và Lạc Vân để làm điểm cấp tỉnh triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Sau hội nghị lấy ý kiến đóng góp, phiếu tham khảo của cử tri đại diện hộ gia đình đối với 13 cán bộ, công chức xã Thanh Lạc, Lạc Vân, đã chỉ đạo tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cấp xã đối với các đối tượng trên với thành phần là các thành viên Ủy ban MTTQ cấp xã, thành viên Ban thường vụ của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, trưởng ban thanh tra nhân dân, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Số cử tri tham gia đạt tỷ lệ trên 80%, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến có tính xây dựng, thẳng thắn, trung thực, khách quan.  Đối với cán bộ thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm đã có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ, trách nhiệm khi lấy phiếu tín nhiệm, có sự chuẩn bị tốt, bản kiểm điểm công tác cá nhân chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn, nghiêm túc đánh giá ưu, khuyết điểm trong quá trình đảm nhiệm chức vụ. Các chức danh cán bộ, công chức thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm có tỷ lệ phiếu cao, bình quân 67%, có đồng chí đạt trên 90%. Công tác điều hành hội nghị của MTTQ 2 xã làm điểm khá nghiêm túc, khoa học, đảm bảo đúng quy trình và đạt kết quả theo yêu cầu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 2 xã đã nắm chắc các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, nhất là Quy định số 37 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

 

Bên cạnh những mặt đã đạt được, qua triển khai làm điểm việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn còn có một số hạn chế cần khắc phục để nhân ra diện rộng trong toàn tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền về việc lấy phiếu tín nhiệm chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu, một số cử tri chưa nắm được mục đích, ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm, cá biệt có cử tri hiểu đây là bầu cử hoặc đây là cuộc tiếp xúc cử tri, ý kiến phát biểu chung chung, kiến nghị các cấp giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Bên cạnh đó kết quả việc tham gia ý kiến, phiếu tham khảo đối với cán bộ, công chức của cử tri ở các khu dân cư khác nhau, cùng một cán bộ nhưng có khu dân cư số phiếu tín nhiệm đạt trên 90%, có nơi lại dưới 50%, biểu hiện có sự cục bộ về dòng họ, thôn xóm, thiếu khách quan trong việc tham gia ý kiến đối với cán bộ.

 

Việc điều hành hội nghị của MTTQ xã, Ban công tác Mặt trận ở một số khu dân cư còn hạn chế, lúng túng, thiếu sự nghiêm trang; cách tính phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tỷ lệ phiếu tín nhiệm chưa có sự thống nhất giữa các khu dân cư và các xã…Trong thời gian tới, để việc lấy phiếu tín nhiệm triển khai ra diện rộng trong toàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình làm điểm, phát huy những mặt đã làm được, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên.

 

Quỳnh Thu