Phát huy vai trò chủ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo nói chung, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đó là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò chủ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh buổi tọa đàm về "Nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tận các chi bộ đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 22-CT/TU về "Nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và phát động phong trào toàn dân đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch"; chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh xây dựng và ban hành Đề án "Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội, giai đoạn 2019-2020". 

Đây là những văn bản có tính chất chuyên đề tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có lộ trình, trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ cơ chế lãnh đạo, lực lượng chủ trì, phối hợp và các điều kiện đảm bảo. Các kế hoạch, chỉ thị và đề án được ban hành đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng thời giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện tăng cường nội dung giảng dạy, bồi dưỡng lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; nhận diện, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch; quản lý chặt chẽ chương trình, nội dung giảng dạy; lựa chọn nội dung phù hợp để lồng ghép vào các bài giảng, qua đó, giúp học viên hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để chủ động phòng ngừa. 

Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường đưa nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động dạy học tích hợp của các môn khoa học xã hội và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Thường xuyên quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh thận trọng khi sử dụng internet, mạng xã hội, chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật An ninh mạng.

Ban Tuyên giáo các cấp cũng tham mưu để các cấp ủy tăng cường chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, đi vào chiều sâu; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác để kịp thời động viên, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng với những câu chuyện hấp dẫn, có sức thuyết phục lớn về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, duy trì việc tuyên dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và ghi danh vào "Sổ nêu gương" của các cơ quan, đơn vị; tạo hiệu ứng, lan tỏa tích cực trong việc thi đua học tập và làm theo gương Bác.

Ban Tuyên giáo các cấp đã phối hợp tham mưu thành lập, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp, nhóm chuyên gia, tổ thư ký theo đúng quy định. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, BCĐ 35 các cấp của tỉnh đã định hướng đăng tải, chia sẻ trên các mạng xã hội, blog, website, facebook nhiều tin, bài, hình ảnh trực tiếp phản bác lại các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết dân tộc; kịp thời phát hiện một số đối tượng trên địa bàn thường xuyên có hoạt động đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều tin, bài, ảnh có quan điểm sai trái, thù địch, nội dung xấu, độc để có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Bên cạnh đó là tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương viết bài tuyên truyền, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, trong tỉnh hoặc trước những thông tin thiếu khách quan về tỉnh theo phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực". 

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh thông tin, định hướng tuyên truyền về dịch COVID-19; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt, phản ánh, thông tin, định hướng kịp thời các vấn đề, sự việc phát sinh trong thực tiễn để định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Nhất là nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện và môi trường sáng tác lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, hội viên, qua đó kịp thời định hướng các văn nghệ sĩ cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, lôi kéo của các thế lực thù địch...

Với những việc làm và kết quả đã đạt được, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã thực sự phát huy vai trò chủ lực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. 

Bài, ảnh: Xuân Trường - PV

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện