Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chung sức xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chung sức xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp

Một góc thành phố Ninh Bình. Ảnh: Thế Minh

Người đã trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Kể từ mùa Thu năm ấy, ngày 2/9 mãi đi vào lịch sử dân tộc - là ngày Quốc khánh của nước ta. 

75 năm qua, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. 

Phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2/9, toàn thể nhân dân ta một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu cách mạng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, viết tiếp những trang sử vẻ vang, giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. 

Cùng cả nước, trong suốt chặng đường 75 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tích cực tham gia chiến đấu và lao động, sản xuất, góp phần vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là sau khi tái lập tỉnh tháng 4/1992, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, luôn đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Nổi bật là, kinh tế liên tục tăng trưởng; văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. 

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đúng vào dịp Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Hơn bao giờ hết, chúng ta càng hiểu rõ giá trị của Cách mạng Tháng Tám, nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của thế hệ hôm nay, chung sức, đồng lòng nguyện tô thắm thêm truyền thống cách mạng của đất nước, quê hương. 

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh sẽ tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh Nông thôn mới, phát triển nhanh và bền vững.

Ninh Bình