Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm

Năm 2018, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã tranh thủ nguồn vốn phân bổ của Trung ương, của tỉnh và huy động tại chỗ cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện nay, Chi nhánh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm

Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh giải ngân cho vay hộ nghèo tại xã Khánh Hồng (Yên Khánh). Ảnh: Thế Minh

Ngay từ đầu năm 2018, cùng với nguồn vốn được Trung ương phân bổ, Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai mạnh mẽ các hình thức huy động vốn (huy động vốn tại xã, huy động vốn tại Tổ tiết kiệm và vay vốn) nhằm tạo lập nguồn vốn cho các đối tượng là hộ nghèo và hộ chính sách vay. Bên cạnh đó, trong điều kiện tình hình kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn lực ủy thác qua Ngân hàng CSXH để thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Tổng nguồn vốn tại Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình đến 31/10/2018 là trên 2.148 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch, trong đó: Nguồn vốn Trung ương hơn 1.928 tỷ đồng, hiện nay đây là nguồn vốn chủ yếu để triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh, chiếm tỷ trọng 98,2% tổng nguồn vốn tại Ngân hàng CSXH tỉnh; nguồn vốn huy động trên 182 tỷ đồng; tổng nguồn vốn UBND tỉnh, huyện, thành phố ủy thác qua Ngân hàng CSXH là 37,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,8% tổng nguồn vốn.

Về tín dụng chính sách, Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai cho vay 10 chương trình tín dụng chính sách đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Hoạt động cho vay được thực hiện theo hình thức Ngân hàng CSXH ủy thác qua bốn tổ chức hội, đoàn thể gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên. Tổng dư nợ đến 31/10/2018 là hơn 2.145 tỷ đồng với trên 96 nghìn hộ còn dư nợ, trong đó nợ ủy thác chiếm 99,7% tổng dư nợ.

Tăng trưởng dư nợ tập trung vào các chương trình tín dụng: cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ nghèo … Riêng dư nợ chương trình học sinh, sinh viên giảm do thu hồi nợ. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn, toàn tỉnh có 2.557 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó gần 90% xếp loại tốt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, các tổ chức hội nhận ủy thác còn có những hạn chế cần khắc phục: Nợ quá hạn tiếp tục phát sinh tăng so với đầu năm (tập trung chủ yếu ở các đơn vị: Gia Viễn, Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô); còn nhiều hộ vay chây ỳ, thiếu ý thức trong việc vay vốn trả nợ ngân hàng, đặc biệt có nhiều hộ vay sử dụng vốn không đúng mục đích dẫn đến khó khăn trong việc đôn đốc thu hồi nợ; một số hội đoàn thể cơ sở chưa chỉ đạo sát sao hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn dẫn đến còn Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện không nghiêm túc, vi phạm quy trình bình xét vay vốn tại Tổ, cho vay không đúng địa bàn cư trú, một hộ có nhiều sổ vay vốn; công tác đôn đốc, xử lý các vấn đề tồn tại qua kiểm tra, đối chiếu trên địa bàn huyện Gia Viễn của một số hội đoàn thể cấp xã còn chậm, chưa kiên quyết.

Theo đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh, nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao, những tháng cuối năm, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp phân bổ kịp thời và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018.

Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh như: Xây dựng và thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện Nho Quan và Gia Viễn; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiến hành khởi kiện đối với các hộ vay sử dụng vốn vay sai mục đích, cố tình chây ỳ không trả nợ.

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH tỉnh cũng chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, thành phố tập trung nâng cao chất lượng tín dụng theo bộ tiêu chí chấm điểm đánh giá chất lượng tín dụng hoạt động tín dụng chính sách tại Ngân sách CSXH cấp huyện, cấp tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Đề án xuất khẩu lao động của tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, để người dân cũng như các đơn vị liên quan biết và thực hiện đúng chính sách.

Mặt khác, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Ngân hàng CSXH, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi một cách nhanh nhất để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy quá trình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân một cách bền vững.

Giáng Hương