Phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ: Những chuyển biến tích cực

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Hướng dẫn số 12 ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1341-CV/TU ngày 29/6/2018, Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 4/12/2018 phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy phân công cấp ủy viên cấp mình về dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư.

Phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ: Những chuyển biến tích cực

Buổi sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Báo Ninh Bình. Ảnh: Minh Đường

Sau gần một năm triển khai thực hiện việc phân công cấp ủy viên các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị định kỳ về dự sinh hoạt với các chi bộ đã đạt được một số kết quả bước đầu. Đó là được cán bộ (cán bộ đi dự sinh hoạt sâu sát, nắm chắc và hiểu được tình hình thực tiễn ở khu dân cư); được việc (kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của cán bộ, đảng viên ở cơ sở); được tổ chức (nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, cơ bản đảm bảo đúng trình tự, quy định của Trung ương); được lòng dân (được dư luận nhân dân đánh giá cao, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân).

Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về "Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", trong đó có nội dung về triển khai chủ trương bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 56 đồng chí cán bộ cấp tỉnh định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt chi bộ, thực hiện từ ngày 1/7/2018. Theo đó, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công về dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng với chi bộ cấp thôn và chi bộ cơ quan, đơn vị thuộc các đảng bộ cấp huyện và tương đương được phân công phụ trách.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng (hoặc cấp phó được phân công phụ trách) các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh về dự sinh hoạt với chi bộ cấp thôn thuộc các xã, phường, thị trấn đặc thù được phân công theo Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 1/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc cũng chỉ đạo triển khai thực hiện khá nghiêm túc, nền nếp việc phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ cấp thôn.

Để triển khai hiệu quả, khoa học, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không bố trí hội nghị vào ngày mùng 3 hàng tháng để thuận lợi cho việc đi dự sinh hoạt chi bộ. Ban hành mẫu báo cáo để cán bộ được phân công đi dự tổng hợp, báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ trước ngày 10 hàng tháng. Chỉ đạo các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc hàng tháng tổng hợp, xem xét, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền những kiến nghị, đề xuất của chi bộ, đảng viên và cán bộ được phân công về dự sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ mình. 

Đa số các đồng chí cán bộ được phân công đã gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc về dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Tại các buổi dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đã tích cực truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình chung của tỉnh, của huyện, thành phố, của ngành, lĩnh vực đang công tác có liên quan đến cấp ủy, cán bộ, đảng viên; trực tiếp giải đáp hoặc chỉ đạo giải đáp kịp thời nhiều ý kiến của chi bộ và đảng viên; hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm để công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ có chất lượng hơn; kịp thời động viên, hỗ trợ thiết thực cho hoạt động của cấp ủy, chi bộ. Sau khi dự sinh hoạt chi bộ, nhiều đồng chí cán bộ cấp tỉnh đã kịp thời tổng hợp, báo cáo cơ bản đầy đủ, đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gửi đến các đảng bộ trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị cấp trên có liên quan.

Việc phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi ủy nghiêm túc và chu đáo hơn; duy trì khá nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung sinh hoạt đã có những đổi mới, phong phú, thiết thực. Đảng viên đã tích cực tham gia sinh hoạt, phát biểu ý kiến thảo luận, xây dựng nghị quyết của chi bộ. Do vậy, được dư luận cán bộ, đảng viên ở cơ sở đồng tình, phấn khởi và đánh giá cao.

Việc thực hiện phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ không phải là chủ trương mới (nhiều tỉnh đã làm; đối với tỉnh ta một số đơn vị cấp huyện và cấp cơ sở đã và đang thực hiện).

Tuy nhiên, do có thời điểm khối lượng công việc lớn, nhiều đồng chí cấp ủy viên có công việc đột xuất hoặc đi công tác nên không về dự được đầy đủ, thường xuyên; công tác phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa chặt chẽ, hiệu quả còn hạn chế.

Một số nơi nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ còn những hạn chế như: Một số ít đảng viên ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ chưa nghiêm túc, còn tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt nhưng không có lý do.

Công tác chuẩn bị sinh hoạt của chi ủy và bí thư chi bộ có nơi chưa chu đáo, toàn diện. Nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chưa đầy đủ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Công tác tư tưởng ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức; việc kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ, chi ủy và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; nhiều chi bộ chưa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt định kỳ.

Điều hành sinh hoạt của một số bí thư chi bộ còn lúng túng, thiếu linh hoạt, chưa phát huy được trí tuệ của tập thể; ý kiến phát biểu của đảng viên còn ít, nhất là đảng viên trẻ; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa cụ thể…

Thời gian tới, để việc phân công cấp ủy viên các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị định kỳ về dự sinh hoạt với các chi bộ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh, cấp ủy viên các cấp được phân công về dự sinh hoạt chi bộ phải quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu"; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm túc quy định về dự sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; sau dự sinh hoạt phải tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ những nội dung theo yêu cầu, nhất là các kiến nghị, đề xuất phải cụ thể, rõ ràng, rõ chủ thể để giúp cho việc chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền, có hiệu quả, qua đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Kết quả đi dự và thực hiện chế độ báo cáo là một trong những tiêu chí để Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp xem xét, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nền nếp việc phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Kịp thời chỉ đạo giải quyết có hiệu quả theo thẩm quyền các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên được phản ánh qua dự sinh hoạt chi bộ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 4/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung các giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân lên niềm tin của dân với Đảng.

Quỳnh Thu