Ninh Bình: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, GDPL triển khai nhiệm vụ quý IV

Ngày 16-10, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, GDPL tỉnh Ninh Bình họp triển khai nhiệm vụ quý IV. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, GDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định 1813/QĐ-UBND ngày 7-10-2008 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình gồm 25 thành viên đại diện cho các sở, ban, ngành trong tỉnh. Các thành viên trong Hội đồng đã góp ý vào dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng; Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV-2008; thông qua dự thảo Báo cáo kết quả triển khai giai đoạn I Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005-2010 (Chương trình 212).

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổng kết, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị để chủ động triển khai công việc. Về 4 đề án thuộc Chương trình 212 đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tuy nhiên tiến độ triển khai thực hiện các đề án chưa đồng đều, một số đề án còn chậm.

Trong thời gian tới, cần chủ động xây dựng kế hoạch và phối kết hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn; lồng ghép việc triển khai 4 đề án mới trong Chương trình 212 với Chương trình quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2008-2012.  Trong quý IV, cần tập trung vào tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008 của từng ngành, các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành trên các lĩnh vực; những văn bản pháp luật liên quan đến Khiếu nại tố cáo, Đất đai, Tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở; an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ và trẻ em; các giải pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội…; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005-2010 gồm 4 đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên…

 

                                                                                      Thùy Phương