Ninh Bình: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn

Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quân sự cho các đồng chí là Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Ninh Bình: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn

Các học viên tham dự lớp học.

Trong thời gian học tập các học viên được nghiên cứu, học tập những nội dung như: Kết luận số 41 về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới"; Luật Dân quân tự vệ; Điều lệnh đội ngũ sửa đổi; Nguyên tắc trung đội dân quân tự vệ chiến đấu tập kích; Phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật; Hướng dẫn viết giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật trung đội DQTV chiến đấu tập kích...

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ quân sự, các phương pháp huấn luyện chiến thuật mới, làm cơ sở vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hồng Nam