Nho Quan triển khai công tác PCLB và TKCN

Công tác PCLB và TKCN năm 2008 được huyện Nho Quan triển khai gồm: Bảo vệ các tuyến đê xung yếu, hộ đê trong tình trạng khẩn cấp; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau lũ; vận hành tràn Đức Long - Gia Tường và di dân vùng phân lũ của huyện.

Công tác PCLB được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hệ thống công trình thủy lợi phòng, chống lụt bão phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện đã và đang phát huy tác dụng. Các tuyến đê cơ bản đáp ứng được yêu cầu chống lũ…, tuy nhiên có một số cống dưới đê Đức Long - Gia Tường - Lạc Vân bị rò mang cống cần tu sửa, khoan phụt để đảm bảo an toàn khi có lũ bão. Do ảnh hưởng của đợt phân lũ năm 2007, hệ thống bờ vùng chống lũ tiểu mãn bảo vệ vụ đông xuân ở các xã vùng phân lũ bị hư hỏng nặng, có một số đoạn bị vỡ, chưa có điều kiện tu sửa, hàn khẩu hết, một số diện tích vụ đông xuân có nguy cơ bị ngập lũ tiểu mãn…

Để làm tốt công tác PCLB & TKCN năm 2008, từ huyện đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiện toàn Ban chỉ huy PCLB & TKCN, đồng thời xây dựng phương án PCLB & TKCN chi tiết, trọng tâm và chuẩn bị đủ "4 tại chỗ, 5 sẵn sàng"; tổ chức tốt các lực lượng xung kích, có phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo về số lượng, chất lượng; thường xuyên tổ chức kiểm tra đê, kè, các công trình thủy lợi phục vụ công tác PCLB. Hoàn thành khối lượng tu bổ đê điều, kè, cống dưới đê, hoành triệt các cống dưới đê xung yếu trước ngày 30/5…, chủ động, sẵn sàng đối phó có hiệu quả khi bão, lũ, úng xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 

Đức Lam