Nho Quan tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nho Quan.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cho biết: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo", Huyện ủy Nho Quan đã kịp thời quán triệt, triển khai, tổ chức một cách nghiêm túc; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, trong đó luôn coi trọng, nhấn mạnh tập trung thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBND huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị nghiêm túc tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, quán triệt triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân đến thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo, công chức các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với gần 1.300 lượt người tham dự. Ban hành 28 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND huyện đã chỉ đạo Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục "Pháp luật với cuộc sống" để tuyên truyền các quy định của pháp luật.

Hàng năm, căn cứ định hướng, hướng dẫn của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, trong đó có nội dung thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND xã, thị trấn trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ năm 2014 đến 2018 đã chỉ đạo tổ chức 4 cuộc thanh tra tại 8 đơn vị. Qua thanh tra đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các đơn vị được kiểm tra. Đồng thời kiến nghị đối tượng được thanh tra tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để công tác tiếp công dân đạt hiệu quả ngày càng cao, UBND huyện bố trí trụ sở tiếp công dân riêng đảm bảo theo đúng quy định; trong đó niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của cá nhân, đơn vị có liên quan. Đồng thời thường xuyên kiện toàn bộ phận tiếp công dân theo quy định; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và ban hành quyết định thành lập bộ phận tiếp công dân để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

Từ năm 2014-2018, toàn huyện tổ chức tiếp 1.035 lượt công dân với 1.140 người; trong đó UBND huyện tiếp 330 lượt với 434 người; cấp xã tiếp 705 lượt người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội.

Trong 5 năm, toàn huyện giải quyết 328 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền, trong đó khiếu nại 4 đơn; tố cáo 10 đơn; đề nghị, phản ánh 314 đơn. Huyện đã chỉ đạo giải quyết xong 4 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 400m2 đất; chỉ đạo giải quyết xong 10 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền; qua giải quyết tố cáo kiến nghị thu hồi trên 307 triệu đồng, xử lý kỷ luật 1 công chức bằng hình thức cảnh cáo. Với 314 đơn đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, huyện cũng đã chỉ đạo giải quyết xong 307 đơn, đạt tỷ lệ gần 98%.

Trong quá trình giải quyết đơn thư của công dân, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết thấu tình đạt lý, do vậy đến thời điểm hiện tại huyện Nho Quan không có đơn thư phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tình hình an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn ổn định.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Nho Quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; chế độ, chính sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh khiếu nại, tố cáo như đất đai, giải phóng mặt bằng, dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp..., qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng các cấp, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với người dân ngay từ khi phát sinh vụ việc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm rõ nguyên nhân phát sinh bức xúc, giải đáp thấu đáo những vấn đề người dân còn thắc mắc, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những nội dung còn vướng mắc.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Vân Giang