Nho Quan: Đánh giá kết quả huấn luyện dân quân tự vệ

Sau 12 ngày ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện nho Quan đã tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện lực lượng dân quân 9 xã cụm phía Bắc của huyện

Nho Quan: Đánh giá kết quả huấn luyện dân quân tự vệ

Lực lượng DQTV huyện Nho Quan trong ngày kiểm tra bắn đạn thật

Năm 2012, LLVT huyện Nho Quan tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu kết hợp với giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau thời gian huấn luyện 12 ngày, Ban Chỉ huy quân sự huyện kiểm tra các nội dung. Kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi.

 

Thông qua kiểm tra lần này, Ban CHQS huyện Nho Quan đánh giá chất lượng công tác huấn luyện trong thời gian qua, nhận rõ những mặt được và chưa được từ đó đề ra chủ trương, biện pháp, tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV khi có tình huống xảy ra.

 

Tin, ảnh: Hồng Nam