Nguyện xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc

Cách đây 84 năm, ngày 21/6, tờ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp chỉ đạo ra số đầu tiên. Qua những chặng đường lịch sử, báo chí cách mạng Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang, đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Nguyện xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc

Các nhà báo Báo Ninh Bình thăm nơi Bác Hồ sáng lập tờ báo Thanh Niên. Ảnh: Thái Sơn.

Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đội ngũ làm báo Việt Nam đã chung sức chung lòng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và đổi mới báo chí, với thông tin chân thật, nhanh nhạy chính xác và đa chiều, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc. 

Trong sự nghiệp đổi mới  đất nước, nhất là khi hội nhập kinh tế toàn cầu, các nhà báo luôn phải đối mặt với kiềm chế lạm phát, đại dịch diễn ra trên quy mô toàn cầu, chống diễn biến hòa bình, phản bác lại những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế tình hình dân chủ, nhân quyền, tôn giáo…Báo chí đã trở thành vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, nhà nước, các tổ chức đoàn thể, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí nước ta có sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ cả nội dung, hình thức và kỹ thuật thể hiện. Hiện nay cả nước có trên 16 nghìn nhà báo đang làm việc ở hơn 700 cơ quan báo chí. Thời lượng và diện phủ sóng phát thanh truyền hình tăng rất nhanh.

 

Báo chí nước ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Báo chí đã kịp thời phát hiện phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nêu gương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh "cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức và lối sống, thực hiện "xây" đi liền với "chống". Thông tin trên báo đi vào những vấn đề bức xúc của kinh tế-xã hội, gần gũi với cuộc sống nhân dân, cách thể hiện đa dạng, nhiều chiều, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng.

 

Hội viên Chi hội Báo Ninh Bình ủng hộ quỹ từ thiện.

Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, các cơ quan báo chí  Ninh Bình sớm được thành lập: năm 1957 có Đài phát thanh, năm 1962 Báo Ninh Bình ra mắt bạn đọc. Đến nay lực lượng làm báo ở cơ quan báo chí  có gần 200 người. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng hiện đại. Báo Ninh Bình đã xuất bản 3 kỳ/tuần, ra báo cuối tuần, với 7.000 tờ/kỳ, nội dung phong phú, hấp dẫn, trình bầy đẹp. Báo Ninh Bình điện tử đã khai trương đi vào hoạt động, với gần 4 triệu lượt người truy cập/năm, đưa thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, đúng định hướng đến với bạn đọc trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Đài phát thanh truyền hình Ninh Bình đã phủ sóng phát thanh tới 100%, phủ sóng truyền hình tới 85% địa bàn dân cư của tỉnh. Nội dung tuyên truyền của đài tỉnh có nhiều đổi mới, hấp dẫn thiết thực, chương trình phát thanh với 135 phút/ngày, chương trình truyền hình của tỉnh phát sóng 8 giờ/ngày. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tuyên truyền đúng định hướng, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

 

Báo chí trong tỉnh đã tạo ra một hình ảnh đẹp trong xã hội, không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tinh, tuyên truyền, mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Các hoạt động đó đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, làm giàu truyền thống nhân ái, đền ơn đáp nghĩa các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ người tàn tật, đói nghèo, trẻ em có hoàn cảnh dặc biệt khó khăn, vượt khó đi lên. Đây chính là trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mỗi nhà báo. Các nhà báo thường xuyên có mặt ở vùng sâu, vùng xa, dầm mình trong bão, lũ, chia sẻ khó khăn mất mát với nhân dân, đã thể hiện tấm lòng, đạo đức nghề nghiệp của những người cầm bút.

 

Hội nhà báo tỉnh là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo, phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị 37 của Ban bí thư TW đảng về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò chất lượng hoạt động của Hội nhà báo trong thời kỳ mới. Hội nhà báo hiện nay có 77 hội viên đang sinh hoạt tại 3 chi hội nhà báo. Các chi hội nhà báo đã và đang tiến hành đại hội, khẳng định rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những thiếu sót khuyết điểm, để cùng chung sức, chung lòng, chung khát vọng: tiếp tục đổi mới báo chí, phấn đấu có những tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia.

 

Trong ngày hội của báo chí Việt Nam, xin chúc những người làm báo mạnh khỏe, với "bút sắc, tâm sáng, lòng trong" không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

 

 

 

 

NBĐT