Nghị quyết về việc quy định tổ chức và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XII, kỳ họp thứ 11

Nghị quyết về việc quy định tổ chức và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lực lượng DQTV. Ảnh minh họa.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 1-3-2007 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP.

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 3-7-2009 về việc quy định về tổ chức và chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ dân phố;

Xét Báo cáo thẩm tra số 20/BC-BPC ngày 3-7-2009 của Ban Pháp chế; trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định về tổ chức và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Về tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố

a. Mỗi tổ dân phố có 1 tổ bảo vệ dân phố. Tổ bảo vệ dân phố gồm Tổ trưởng và 3 tổ viên. Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố do Tổ phó Tổ dân phố kiêm nhiệm.

b. Mỗi phường, thị trấn (nơi bố trí lực lượng công an chính quy) có 1 Ban bảo vệ dân phố. Ban bảo vệ dân phố gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các ủy viên. Thành viên Ban bảo vệ dân phố đồng thời là Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố.

2. Về mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố

a. Trưởng ban Bảo vệ dân phố ngoài việc hưởng mức phụ cấp hàng tháng của Tổ phó Tổ dân phố hệ số 0,5 còn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Trưởng ban Bảo vệ dân phố hệ số 0,2 của mức lương tối thiểu hiện hành;

b. Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố và ủy viên Ban bảo vệ dân phố ngoài việc được hưởng mức phụ cấp hàng tháng của Tổ phó Tổ dân phố hệ số 0,5 còn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Phó Trưởng ban hoặc ủy viên Ban bảo vệ dân phố với hệ số 0,1 của mức lương tối thiểu hiện hành;

c. Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố hưởng mức phụ cấp hàng tháng hệ số 0,3 của mức lương tối thiểu hiện hành.

Điều 2. Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh đảm bảo, được cân đối trong dự toán ngân sách được giao hàng năm, do UBND phường, thị trấn nơi có tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố chi trả.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2009.

Điều 4. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15-7-2009.