Nghị quyết (số 69)

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;.

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025 như sau:

1. Hỗ trợ 300.000.000 (ba trăm triệu đồng)/trường đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Hỗ trợ 200.000.000 (hai trăm triệu đồng)/trường đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

3. Hỗ trợ 400.000.000 (bốn trăm triệu đồng)/trường đối với trường phổ thông có nhiều cấp học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

4. Hỗ trợ 300.000.000 (ba trăm triệu đồng)/trường đối với trường phổ thông có nhiều cấp học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Điều 2. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 6/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2019 và thay thế Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng