Nghị quyết (số 68)

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bànthị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

Xét Tờ trình số 91/TTr -UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Quyết nghị

Điều 1. Đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Đường Tạ Uyên: Chiều dài: 2.318m; điểm đầu: Ngã 3 Ngò (tại Km33+255 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp cầu Yên Thổ (tại Km35+573 Quốc lộ 12B kéo dài).

2. Đường Phạm Thận Duật: Chiều dài: 2.502m; điểm đầu: Ngã 3 Ngò (tại Km33+255 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp Trường THPT Tạ Uyên (tại Km30+753 Quốc lộ 12B kéo dài).

3. Đường Vũ Phạm Khải: Chiều dài: 955m; điểm đầu: Ngã 3 Ngò (tại Km33+255 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp Cầu Kiệt (tại Km0+955).

4. Đường Yên Phú: Chiều dài: 1.040m; điểm đầu: Ngã 3 Ngò (tại Km33+235 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp Trạm bơm Yên Phú.

5. Đường Yên Thổ: Chiều dài: 529m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km34+820 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp kênh tiêu Trạm bơm Yên Thổ.

6. Đường Trung Thành: Chiều dài: 686m; điểm đầu: Đường Thanh niên (tại Km0+891); điểm cuối: Giáp đường vào Trạm bơm Yên Thổ (tại Km0+868)

7. Đường Đinh Điền: Chiều dài: 714m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km34+449 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp cổng chùa Tháp (tại Km0+714).

8. Đường Tân Thịnh: Chiều dài: 504m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km34+449 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp kênh chùa Tháp (tại Km0+504).

9. Đường Tiên Hưng: Chiều dài: 1.600m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km34+119 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp cầu chợ Chớp (tại Km1+600).

10. Đường Thanh Niên: Chiều dài: 919m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km33+475 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp cầu Lạc Hiền (tại Km0+919).

11. Đường Ninh Tốn: Chiều dài: 572m; điểm đầu: Đường Yên Hạ 2 (Đền Ninh Thượng); điểm cuối: Giáp đường rẽ vào Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

12. Đường Kim Bảng: Chiều dài: 529m; điểm đầu: Đường Yên Phú (tại Km0+400); điểm cuối: Giáp đường Mậu Thịnh (tại Km0+529).

13. Đường Mậu Thịnh: Chiều dài: 782m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km32+745 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường Tiên Hưng (tại Km1+310).

14. Đường Yên Hạ 2: Chiều dài: 630m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km32+973 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường Ninh Tốn (Chùa Yên Hạ).

15. Đường Yên Hạ 1: Chiều dài: 667m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km32+773 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường Phước Long (tại Km0+086).

16. Đường Bồ Vi: Chiều dài: 1.180m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km32+448 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp kênh tưới tiêu Bồ Vi (tại Km1+180).

17. Đường Phú Hưng: Chiều dài: 554m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km31+700 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường đi đền Vua đôi (tại Km0+554).

18. Đường Đông Nhạc: Chiều dài: 1.310m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km31+580 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường Phước Long (tại Km1+170).

19. Đường Phước Long: Chiều dài: 1.390m; điểm đầu: Đường Yên Hạ 2 (chùa Yên Hạ); điểm cuối: Giáp kênh tiêu Hợp tác xã Yên Phú.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 6/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng